Реализацията на проекта за отделно събиране на отпадъци в два столични райони е успешно до момента

Ще се обсъжда възможност спестените средства да бъдат влагани за облагородяване на обществени места

През това лято Столична община стартира  пилотен проект за разделно събиране на отпадъци от опаковки в районите ''Овча Купел'' и ''Кремиковци"Над 9 тона от опаковки са събрани в Овча Купел за първия месец от пилотния проект за разделно събиране на отпадъците, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

В район Овча Купел са разположени на 48 точки за събиране на отпадъци контейнери за стъкло, пластмаса и хартия. Раздадени са и на 14 домакинства чували и контейери за събиране на отпадъци „от врата на врата” . В район „Кремиковци” са разположени 29 бр. точки за събиране на отпадъци и 1 500 броя „от врата до врата”.

Системата за разделно събиране включва не само отпадъци от опаковки, но и отпадъчни материали от хартия, картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм на територията на Столична община.

Изпълнението на пилотния проект за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки е част от проект № DIR 592113-1-9 – „Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО”, одобрен за финансиране с Решение от 01.07.2011г. на Европейската комисия.

До края на октомври зоните на жилищните комплекси в район „Овча Купел” ще бъдат обслужвани чрез 128 бр. точки за събиране на
С реализирането на този пилотен проект се очаква обхващането на почти всички домакинства в крайградските зони, както и отделянето на подлежащите на рециклиране отпадъци още на мястото на генерирането им.
Чрез изпълнението на проекта се предвижда през 2017 г. в район „Овча Купел” 26 % от генерираните отпадъци да бъдат събрани при източника, а в район „Кремиковци” 22 %.

За Столична община реализирането на пилотният проект ще бъде от полза, поради възможността за намаляване на разходите за събиране, транспортиране, сепариране и последващо депониране на битовите отпадъци.

Столична община ще предложи на общинския съвет система, която да позволява спестените средства да бъдат обявявени на края на всяка календарна година и разпределяни между съответните участници в системата под формата на: допълнителни услуги за облагородяване на местата за обществено ползване в кварталите.

Споделете: