Международен семинар на тема „Управление на био-отпадъците в страните от Южна и Източна Европа“ се провежда в София

Водещи експерти от различни европейски страни ще объждат ключови теми по управление на отпадъците

Днес, 17 април, заместник-министър Евдокия Манева ще открие международен семинар на тема „Управление на био-отпадъците в страните от Южна и Източна Европа“, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Форумът се организира от Министерството на околната среда и водите, Европейската асоциация за компостиране (ECN) и Международната асоциация за управление на отпадъци (ISWA) с подкрепата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
В  работата на тридневния семинар, който ще се проведе в „Новотел“ – София, ще се включат Щефани Сиберт – изпълнителен директор на Европейската асоциация за компостиране, и Марко Ричи – председател на работна група “Управление на био-отпадъците“, Асоциация за твърди отпадъци ((ISWA).
По време на срещата ще бъдат обсъдени ключови теми като системи за осигуряване на качеството на компоста, икономически инструменти за разделно събиране и третиране на био-отпадъците, практики за предотвратяване на образуването на отпадъците и др. Предвиден е отделен панел за представителите на общините, компетентните и контролните органи, където ще бъдат обсъдени проблемите и трудностите при прилагането на новото законодателство за био-отпадъците.
В семинара ще участват над 20 водещи експерти по управление на био-отпадъците от различните държави членки на ЕС. В дискусиите ще се включат и представители на компетентни органи на национално, регионално и общинско ниво – консултанти и експерти от университети и институти за научноизследователска дейност, неправителствени организации, членове на ЕCN (оператори на съоръжения за компостиране, анаеробно разграждане, МБТ и представители на национални организации за осигуряване на качеството на компоста), членове на Международната асоциация за управление на отпадъците, представители на общините и регионалните сдружения за управление на отпадъците в България.
Представител на Европейската комисия, дирекция „Околна среда“ ще запознае участниците със съществуващата законодателна рамка на ЕС в областта на управление на био-отпадъците и предстоящи промени и предизвикателства.

Споделете: