Приеха Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

МРРБ публикува Националната стратегия за развитие на България 2012 – 2022 г.

Министерският съвет прие с решение Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.

НСРР за периода 2012–2022 г. е основният документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на вътрешнорегионалните и междурегионалните неравенства в контекста на общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

НСРР  отчита териториалните аспекти- специфични особености и потенциали за развитие на регионите на страната, като дава  териториална насоченост на секторните стратегии и политики. Националните цели за развитие, дефинирани в Националната програма „България 2020”, ще се реализират чрез секторните стратегии и Националната стратегия за регионално развитие, която дава стратегическа платформа за реализация на приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“.

Във визията за развитието на българските региони се акцентира върху подобряването на условията за живот, бизнес и туризъм, като се залага на ефективното използване на техния потенциал и се съхранява и популяризира регионалната им идентичност:  „Българските райони – привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство.”

Главната цел на НСРР за периода до 2022 г. е постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г. е публикувана на интернет страницата на МРРБ в раздел Нормативни актове/Стратегии, програми и планове.

Споделете: