Приеха текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Устройствен план за урбанизираните територии вече може да се създава и когато няма общ устройствен план

На днешното си заседание (4 октомври) Парламентът прие текстове от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията.

Според промените, подробен устройствен план за урбанизираните територии може да се създава и когато няма общ устройствен план.

В случаите, когато плановете за регулация и застрояване обхващат цялото населено място и/или землището му или цялото селищно образувание, те изпълняват и ролята на общ устройствен план за съответната територия.

Извън случаите, когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за един поземлен имот или за група поземлени имоти, извън границите на урбанизираните територии може да се разработва за:

обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти с регионално значение, общински обекти от първостепенно значение, обекти – публична собственост, обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите, обекти на техническата инфраструктура, специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, обекти в райони за целенасочена подкрепа от държавата по Закона за регионалното развитие въз основа на решение на общинския съвет, недвижими културни ценности.

Депутатите решиха още разрешение за изработване на проект за общ устройствен план на селищно образувание с национално значение и на общините по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие да се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план се дава с решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за подробен устройствен план на селищно образувание с национално значение, както и на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за изграждане на обекти с регионално значение или разположени на територията на повече от една община, се дава със заповед на областния управител.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план за обекти с национално значение или разположени на територията на повече от една област, се дава със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон.

Разрешение за изработване на подробни устройствени планове за територии, върху които се предвижда изграждане на специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, се дава със заповед на министъра на отбраната, на министъра на вътрешните работи или на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Споделете: