Състоя се аключителна конференция за представяне на резултатите от проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”

Съхраняването  на биоразнообразието  е една от основните цели на общата екологична политика

Зам. министър Чавдар ГеоргиевДнес, 12 декември, заместник-министър Чавдар Георгиев откри заключителна конференция  за представяне на резултатите  от проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”. Това е един от важните проекти за мрежата Натура 2000 в България, който е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“.  На откриването присъства и  Щефан Лайнер, началник отдел „Природа”в ЕК.

„МОСВ провежда политика за съхраняване  на биоразнообразието и това е една от основните цели на общата екологична политика, каза  в  приветствието си Чавдар Георгиев . Той  се обърна към  всички участвали в успешната реализация на проекта и изтъкна, че„ с общите усилия на министерството, на обществеността и на екологичните организации ние ще успеем да завършим процеса на установяване на зоните „Натура 2000“ и нашата страна ще даде своя значителен принос в общоевропейската политика по съхраняване на биологичното разнообразие.“

В обръщението си,  Щефан Лайнер поздрави всички , усърдно работили по този проект и постигнали  впечатляващи резултати. „Проекти като този допринасят за изпълнение на правните задължения на България към ЕС. България притежава голяма съкровищница по отношение на биологичното разнообразие, затова дейности по неговото съхраняване и опазване имат освен национално и европейско значение. Ние трябва да знаем, какво притежаваме, за да вземаме правилни решения. България направи съществена стъпка напред, като определи приоритетите по опазване на зоните за биологично разнообразие, които да влязат в сила чрез новите програми на ЕС“, каза в  заключение Щефан Лайнер.

На конференцията с презентации и доклади бяха представени  проучванията  и извършените дейности по  проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I”.

Събраната и анализирана информация е публично достъпна на изградената единна Информационна система за мрежата Натура 2000 на следния адрес http://natura2000.moew.government.bg и може да се ползва от всички заинтересовани страни – държавни институции, местна власт, собственици и ползватели на земи и гори, неправителствени организации, бизнеса и научната общност. Тя ще бъде основа за изготвянето на заповедите за обявяване на защитените зони за местообитанията, за разработването и изпълнението на планове за управление на защитени зони, и ще подпомогне извършването на оценки за съвместимостта на инвестиционни предложения, планове, програми и проекти с предмета и целите на опазване.

Споделете: