Уточняват характеристиките на дюните по родното Черноморско крайбрежие

1120 хектара е общата площ на пясъчните дюни, нанасят ги в специализирани кадастрални карти и регистри

Работна група, сформирана  от представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и водите и Агенцията по геодезия, картография и кадастър ще уточнява характеристиките на дюните по Черноморското крайбрежие, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Сформирането на групата е инициирано от вицепремиера и министър на МРРБ Екатерина Захариева.

Работната група ще трябва да допълни информацията в изработените 289 специализирани карти на морските плажове с обща площ 890 ха с данни за характеристиките за дюните, намиращи се в тях.
За тази цел до края на месец май т.г. Министерството на околната среда и водите трябва да предостави на Агенцията по геодезия картография и кадастър наличната информация за защитени територии и зони, включително дюни. Точното определяне на границите им ще бъде направено чрез геодезическо заснемане и отразени в специализираните карти.
Друга задача на работната група е координиране на дейностите по създаване на специализирани карти на пясъчните дюни, разположени извън обхвата на морските плажове – в територията на зона Б.
Границите и местоположението им ще бъдат определени отново чрез геодезическо заснемане на базата на предварителна информация от МОСВ.
При необходимост и по заявление на екоминистерството, Службата по геодезия, картография и кадастър ще измени кадастралната карта и кадастралните регистри и така ще бъдат обособени нови имоти – дюни.
Общата площ на тези природни образувания по Черноморското крайбрежие по данни на МОСВ е 1120 хектара.  От тях 995 ха попадат в зони по Натура 2000.
Министерството на околната среда и водите реализира проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” на базата, на който ще бъде набрана информация за пясъчните дюни по Черноморското крайбрежие.
Работната група ще ползва тази информация за определяне на характеристиките на пясъчните дюни, като целта е всички те да бъдат отразени в специализираните кадастрални карти и регистри.
Производството по създаване на кадастралната карта включва плажовете с актове за изключителна държавна собственост (АИДС) и тези, които в картата на възстановената собственост са нанесени като морски плажове без АИДС. Едновременно със създаването на кадастралната карта, ще се изработят и специализираните карти на тези морски плажове.

Споделете: