Какво да предприемете при получаване на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК за заплащане на суми към “Топлофикация”ЕАД

Правна консултация по актуални проблеми

Рубриката "Правна консултация" води адвокат Веселина Велева

Рубриката води: адвокат Веселина Велева – 0887 890 766

Много често, макар и по различни поводи, почти всеки от нас  се е сблъсквал с проблеми, касаещи отношенията му с  дружества, чиито услуги  ползва. А в началото на новия отоплителен сезон темата за задълженията към компаниите, предлагащи такава услуга, е толкова наболяла и актуална, че се превърна в повод да поканим адвокат Веселина Велева за коментар какво е необходимо да се предприеме при получаване на Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК за заплащане на суми към “Топлофикация” ЕАД:

………………………..

Всеки кредитор има правната възможност да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.  По този ред топлофикационните дружества, Софийска вода, дружествата мобилни оператори и др., претендират суми от гражданите, ползващи услугите им.

В настоящото изложение ще разгледам получаването на Заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК с кредитор “Топлофикация София”ЕАД, като засягаща широк кръг потребители.

Връчването на заповедта се извършва от съда, но е възможно да получите такава и от съдия-изпълнител. За яснота ще предоставя на вашето внимание конкретен пример: получавате заповед за изпълнение, с която се разпорежда да заплатите на “Топлофикация”ЕАД сумата от 3 500. 00 лева (главница) за доставена топлинна енергия за период от януари 2005 г. до ноември 2012 г., като към тази сума от вас ще се претендират и лихви в размер на 1 190.00лв (тази сума не е точно изчислена, а произволно дадена) за посочения период, законна лихва от датата на подаване на заявлението от “Топлофикация” ЕАД до окончателното изплащане на задължението ви, и разноски по това производство.

Разноските включват държавна такса в размер на 2% върху сбора от главницата 3 500.00 лв + 1 190.00 лв. (лихвите) = 4 690.00 лв., т.е., ще имате държавна такса в размер на 93.80 лв. Ще имате включени в разноските и сума за юрисконсултско възнаграждение (може и адвокатски хонорар), която се посочва като разноска от самия юрисконсулт/респ. адвокат.

Ако сумата за юрисконсултско възнаграждение/за адвокат, е изчислена на минимума от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения, то същата следва да е 210.00 лв. В обобщение по така дадения пример, вие ще трябва да заплатите 3 500 лв. + 1190 лв, + 93.80 лв., + 210.00 лв. = 4 993.80 лв., като не следва да забравяте, че имате и законна лихва до окончателното изплащане на задължението.

Какво да предприемете?

Пред вас като евентуални длъжници на топлофикационното дружество са налице няколко възможности, както следва:

А.  Да платите в двуседмичен срок, посочената в заповедта за изпълнение сума – сбора от всички суми, по посочения пример.

В случай, че считате за основателно искането за плащане (реално дължите) на “Топлофикация “ ЕАД или нямате доказателства за това, че не дължите исканата от вас сума, или няма изтекла във ваша полза погасителна давност (3-годишна) или други доказателства, които да установяват неоснователността на претендираната сума, то е най-добре да платите задълженията си.

Плащането може да извършите в пълен размер по посочената в Заповедта банкова сметка. Но следва да имате предвид, че последните години “Топлофикация София” ЕАД допуска в този двуседмичен срок да сключите споразумение за разсрочване на дължимата от вас сума, като първоначално заплащате 30% от същата. За целта се обръщате към юрисконсултите на “Топлофикация София” ЕАД, които ще изготвят споразумението, но предварително ще поискат плащането на 30%  от сумата. Това е задължително условие за сключване на споразумение – поне до настоящия момент се процедира по този начин.

* Забележка: Правете разлика между споразумението, което ви предлага “Топлофикация”ЕАД с писмо по пощата и такова, което вие искате да сключите по повод на вече издадена Заповед за изпълнение.

Б. Да направите писмено възражение по образец в двуседмичен срок.

Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който срок  не може да бъде продължаван.

При подадено в срок възражение (не е необходимо да мотивирате възражението си, или да сочите аргументи, или доказателства), съдът указва на заявителя (в примера “Топлофикация “ ЕАД), че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса (още 2%).

При направено възражение от ваша страна обикновено този срок за установяване на вземането се спазва, т.е., не разчитайте на пропуск от страна на “Топлофикация”ЕАД да заведе дело.

Какво следва: провеждане на исково производство с участието на “Топлофикация”ЕАД като ищец, вие като страна ответник и в тези дела като трето лице се допуска да участва и дружеството топлинен счетоводител.

За започналото исково производство ще получите съобщение от съда, с приложена Искова Молба от “Топлофикация” ЕАД и указания за даване на отговор в едномесечен срок от получаването на съобщението.

Отговорът на исковата молба, който следва да дадете, е от изключителна важност и е свързан с редица неблагоприятни за вас последици при неподаване на такъв отговор или при подаването му извън срока.

В. Тези от вас, които не предприемат нито едно от посочените по-горе действия (нито плащане, нито възражение) ще трябва да очакват завеждането на изпълнително дело от страна на “Топлофикация”ЕАД.

Какво влече след себе си това като последици?

–        Значително увеличаване на първоначално дължимата от вас сума към топлинното дружество;

–        Сумата ще бъде увеличена с ново юрисконсултско възнаграждение или адвокатско такова;

–        с такса за завеждане на изпълнително дело;

–        с такси за всяко предприето от съдебния изпълнител действие;

–        справка за наличие на трудов договор, по който страна да сте вие;

–        справка за наличие на МПС;

–        справка за банкова сметка, като за всяка отделна банка справката е с отделна такса;

–        такса върху сумата, събрана от съдия изпълнителя, като не следва да забравяте и законната лихва, която тече през цялото време до окончателното изплащане на задължението.

Винаги е за предпочитане да спестите всички тези възнаграждения и такси като сключите споразумение за разсрочване с “Топлофикация София” ЕАД в двуседмичния срок от получаване на Заповедта за изпълнение на парично задължение, т.е., действията по буква А. от това изложение или да подадете възражение (след сериозно обмисляне или консултация с адвокат).

Най-важният въпрос:  кое от конкретните две действия по буква А. или  Б. да предприемете?

Бездействието по буква Б. изобщо не следва да се коментира, защото  то се предприема при пълна липса на средства за плащане на задължението или при липса на средства за 30% процента за сключване на споразумение.

Поради гореизложеното, ще се спра на въпроса в кой случай да подадете възражение срещу задължението (действията по буква Б.), а именно: когато има изтекла във ваша полза тригодишна погасителна давност.

В горния пример с вземането от 3 500. лв. главница на “Топлофикация София” ЕАД за период от  януари 2005 г. до ноември 2012 г. е безспорно, че е налице изтекла погасителна давност.

Ако заявлението от “Топлофикация” ЕАД е подадено, примерно, на 10.10.2013 г., то всички суми претендирани от топлинното дружество преди 10.10.2010 г., са погасени по давност. Т.е.,  претенцията на “Топлофикация” ЕАД ще бъде уважена само за сумите за периода от 10.10.2010 г. до ноември 2012 г. (края на периода, за който се претендират суми).

Давността не се прилага от съда служебно, а следва да се позовете изрично за изтекла във ваша полза погасителна давност още в писмения отговор на исковата молба. Не е достатъчно да упоменете, че е налице  давност само  във възражението по б. Б. от това изложение (даже не е и необходим0).

Следва да направите такова възражение и:

– По исковото производство, при това в срока за отговор на исковата молба;

Когато имате доказателства, че сте плащали част от претендираните суми – това са касови бележки за извършени от вас плащания на суми. На касовите бележки пише по коя фактура/фактури сте извършили плащания. Ако тази фактура/фактури попада в периода на претенцията на “Топлофикация”ЕАД, то имате основания да искате намаляването на дължимата от вас към топлинното дружество сума.

Когато не сте собственик, нито ползвател с учредено право на ползване върху топлоснабден имот, за който се претендират суми.

Например: Малолетно дете е собственик на топлоснабден имот (в практиката има множество такива случаи). Но искът на “Топлофикация”ЕАД не е насочен срещу малолетното дете, а е насочен срещу някой от родителите на детето. В този пример искът на “Топлофикация” ЕАД ще бъде отхвърлен, т.е., изразявайки се по общоприетия разговорен начин “Топлофикация” ЕАД ще изгуби делото.

Друг пример: Вие сте собственик на имот, но върху същия имот има пожизнено право на ползване друго лице. Искът на “Топлофикация”ЕАД трябва да е насочен към това друго лице, а не към вас, макар и да сте собственик. В случай, че “Топлофикация”ЕАД предяви иск срещу вас, а не срещу другото лице с право на ползване, искът на “Топлофикация” ЕАД ще бъде отхвърлен.

Трети пример: Имаме двама съсобственици на топлоснабден имот, но искът е насочен само срещу единия от тях. Допълнително усложнение и съответно възможност за неправилно определяне на страните по делото,т.е., грешка на”Топлофикация” ЕАД при завеждане на делото, е настъпила смърт на някой от съсобствениците, още преди подаване на заявлението.

–  Други доказателства, че не дължите претендираните от топлинното дружество суми. Житейските ситуации са много и различни, поради което не могат да се обхванат изцяло в това изложение, нито да се изброят примерни документи, установяващи недължимостта на претендираната от вас сума.

Държа да подчертая, че намирам за основателно всичко писано в средствата за масова информация (че общите условия на “Топлофикация”ЕАД съдържат нищожни и неравноправни клаузи, че подаваната топлинна енергия не отговаря по количество и качество на изискванията по нормативни документи и ОУ, че „Топлофикация“  търси плащания, без да издава фактури, че съобщенията към фактури не са ФАКТУРИ, че лихвите върху прогнозни сметки са правен абсурд, че по делата не се прилагат доказателства за кубатура на имота, сертификати от общия топломер и т.н.) и почти по всяко дело се сочат аргументи в тази насока, но засега няма съдебно решение, с което да се отхвърля иска на “Топлофикация” ЕАД  точно на тези основания.

По тези дела обикновено има два експертизи – една счетоводна, която установява колко е точен размерът на претендираната сума от “Топлофикация ”ЕАД и една съдебно – техническа експертиза, която най-общо заключава как топлинното дружество е спазило всички законови изисквания, а дружеството топлинен счетоводител колко правилно и съобразно нормативната база е направило дялово разпределение и изравнителни сметки. При такива две експертизи съдът няма какво друго да направи, освен да отсъди в полза на “Топлофикация” ЕАД.

С оглед всичко изложено дотук следва, че когато пишете възражение по Заповед за изпълнение трябва внимателно да помислите дали имате основания (най-вече доказателства) за такова възражение, защото исковото производство е свързано със значителни разходи, които при евентуална загуба на делото от ваша страна, ще следва да платите – извън горните суми по примера за главница от 3 500.00 лв.

Кои са тези допълнителни разноски:

Отново 2% държавна такса, юрисконсултски или адвокатски възнаграждения, поне две експертизи (цената им се определя от съда, обикновено по 150/200 лв. на една експертиза) и лихвата, която ще тече по време на цялото производство. На края на исковия процес при загуба на делото от ваша страна, ако не платите доброволно, ще стигнете и до изпълнителен процес – вижте по-горе за такси, събирани от съдебния изпълнител.

И не на последно място, настоящото изложение не е достатъчно самостоятелно да водите успешни съдебни процеси. Навременната и компетентна правна помощ може да ви спести средства, усилия и време!

…………………………..

За съдействие и консултации можете да се обръщате към:

 адв. Веселина Велева,  GSM: 0887 890 766

Споделете: