Започна изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип в район „Люлин“ на столицата

Проектът е на стойност 9.7 млн.лв. и се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

 ОПРР Днес, 1 октомври, започнаха дейностите по строителството на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Бул. Сливница”, район „Люлин”, гр. София, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

С изграждането им ще бъде осигурена близка до семейната среда за 24 деца и младежи в риск, които имат нужда от индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Сградите са двуетажни, с осигурена общодостъпна среда за лица със затруднена мобилност. По проект е предвидено обособяването на спални помещения, помещения за ежедневни дейности в малка група и помещения за общи занимания. Стаите позволяват настаняване на две деца, а предвиденото пространство дава възможност за функционално обособяване на зона за всяко дете и осигуряване на известна самостоятелност – за училищна подготовка, слушане на музика, игри и др. В прилежащото дворно пространство ще бъдат изградени детска и спортна площадки, кът за самостоятелни занимания и площ за занимания с градинарство.

Обектите се реализират в рамките на проект „Изграждане на социална инфраструктура за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е на обща стойност 9.7 млн.лв. и се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

С изпълнението му ще бъдат изградени 13 бр. центрове за настаняване от семеен тип и 3 бр. защитени жилища на територията на районите „Красна поляна”, „Овча купел”, „Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”, „Връбница” и „Искър”, подходящи за предоставяне на резидентни услуги за децата и младежите, които понастоящем са настанени в специализирани институции: Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. (ДМСДГ), Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства и Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София.

Проектът е съобразен с Националната карта на планираните резидентни грижи.

Споделете: