Изграждат два Центъра за настаняване от семеен тип в столичния квартал Овча купел

Проектът на стойност 9.7 млн.лв.  се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

 ОПРР Започна  строителството на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Овча купел”, район „Овча купел”, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

С изграждането на обектите  ще бъдат осигурени близки до семейните условия на живот за общо 24 деца и младежи в риск.

По проект сградите са двуетажни, като първият етаж е предназначен за деца със затруднена мобилност. На него се предвиждат 3 спални за по две деца, занималня, стая за възпитателя и сервизни помещения, достъпни за деца с инвалидни колички.

Вторият етаж е предназначен за деца, изискващи специални нужди без да ползват инвалидна количка. Спалните помещения ще бъдат функционално разпределени и обзаведени така, че да осигурят подходящи условия за почивка, игри и самостоятелна подготовка. На първия етаж е предвидена дневна за общо ползване от всички обитатели на центъра за настаняване.

Обектите се реализират в рамките на проект „Изграждане на социална инфраструктура за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”.

Проектът е на обща стойност 9.7 млн.лв. и се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

С изпълнението му ще бъдат изградени 13 бр. центрове за настаняване от семеен тип и 3 бр. защитени жилища на територията на районите „Красна поляна”,„Овча купел”, „Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”, „Връбница” и „Искър”, подходящи за предоставяне на резидентни услуги за децата и младежите, които понастоящем са настанени в специализирани институции: Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. (ДМСДГ), Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства и Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София.

Проектът е съобразен с Националната карта на планираните резидентни грижи.

Споделете: