Обновяват 2 болници със средства по Оперативна програма „Регионално развитие”

Безвъзмездната финансова помощ е за болници в Стара Загора и Габрово
 ОПРР Днес, 28 август, в присъствието на министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева, министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева и ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Снежина Славчева ще подпишат два договора за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на МРР.
Проектите се  финансират от Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР) чрез Европейския фонд за регионално развитие по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” в рамките на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, компонент 1 „Подкрепа за ранна диагностика на онкологични заболявания в държавни лечебни заведения, управлявани от Министерство на здравеопазването”.
Проектните предложения, които ще бъдат финансирани по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие с договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са:
• Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора (Компонент 1) на обща стойност 5 566 349,40 лв., от които БФП в размер на 5 534 464,03 лв.;
• МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово (Компонент 1) на обща стойност 5 535 608,77 лв., от които БФП в размер на 5 504 090,84 лв.
Предстоящото изпълнение на проектите за технологично обновяване и модернизация на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора и на МБАЛ „Габрово” АД, гр. Габрово, цели постигане на най-високи стандарти в лечебните заведения за диагностика на онкологични заболявания. Очакваният ефект от обновяването на лечебните заведения е да се подобри здравният статус на населението.

Споделете: