Две оферти са подадени за избор на проектен мениджър за Североизточен район по проекта за енергийно обновяване на жилища

Отвориха офертите на двамата участници в процедурата

 

По открита процедура с предмет: „Избор на проектен мениджър по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен.“ са постъпили две оферти. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

В определения по процедурата срок оферти са подали  следните участници:

1. ПроЕнерджи Варна ДЗЗД, състоящо се от „Енергоодит“ ООД, „Черноморска регионална агенция за управление на енергията“ (ЧРАУЕ) и „Буров“ ЕООД.
2. Обединение „Енергийна ефективност и партньори“, състоящо се от „Плиска консултинг“ ООД и „Енергийна ефективност“ ООД.

Споделете: