Обществените сгради с РЗП над 500 кв. м със сертификат за енергийни характеристики

От 2015 г. прагът за издаване на сертификат пада на РЗП 250 кв.м

Според окончателно приетите в парламента промени в Закона за енергийна ефективност, всички обществени сгради с РЗП над 500 кв.м  трябва да имат сертификат за енергийни характеристики.

От 9 юли 2015 г. прагът за издаване на посочения сертификат се намалява на 250 m2. Сертификатът удостоверява съответствието на сградата с изискванията за енергийна ефективност. Той се издава от консултанти по енергийна ефективност след извършено енергийно обследване. Сертификатът съдържа енергийните характеристики на сградата и е със срок от десет години.

С промените в закона се транспонират в българското законодателство изискванията на Директива 2010/31/ЕС от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите.

С измененията се въвежда изискване след реконструкция, основен ремонт или основно обновяване  на сграда в експлоатация, енергийните й характеристики да са подобрени така, че да съответстват на минималните изисквания, доколкото това е технически възможно и икономически обосновано.

Промените в закона регламентират разработването на Национален план за увеличаване на броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия. Планът ще включва националното определение за такива сгради, техническите показатели, на които трябва да отговарят те, националните цели за увеличаване техния брой и политиките и механизмите за насърчаване изграждането на такъв тип сгради.

Промените в Закона за енергийна ефективност трябва да допринесат за намаляване потреблението на енергия и насърчаване подобряването на енергийните характеристики на сградите.

Споделете: