Одобряват проект за 91 млн. лв. безвъзмездна помощ за траспорта в гр. Варна

Проектът „Интегриран градски транспорт на гр. Варна“  е третият голям проект по ОПРР

На  29.06.2012 г. по схема BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”,  е одобрен от УО на ОПРР за финансиране третият голям проект в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013.

 

„Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града е схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Проектът на гр. Варна предвижда набор от мерки за модернизация на обществения транспорт и насърчаване на придвижването по алтернативни начини:

обновяване на подвижния състав и базите за поддръжка, въвеждане на нова оптимизирана и атрактивна автобусна маршрутна мрежа и на система за бърз автобусен транспорт, изграждане на велоалеи.

Предвиждат се също въвеждане на интегрирана електронна билетна система и система за информиране на пътниците в реално време по спирките и в автобусите, единен център за контрол и управление на трафика, подпомаган от системи за видеонаблюдение и контрол на обществения транспорт, както и светофарна уредба с приоритет за автобусите на градския транспорт.

Общата стойност на проекта е 114 438 436,44 лв., от които 90 999 831 лв. са безвъзмездна финансова помощ, а 23 438 605  лв. са собствен принос на община Варна.

 

Споделете: