Приеха промени в Закона за енергийна ефективност

Ще се разработи Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия

На заседанието си днес, 1 февруари, Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност.

Промените предвиждат разработване на Национален план за увеличаване броя на сградите с близко до нулево потребление на енергия; въвеждане на сертификати за проектни енергийни характеристики; енергийно сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради; създаване на система за независим контрол на сертификатите за енергийни характеристики и докладите от инспекциите.

„Енергийното сертифициране на сгради в експлоатация и обособени части от сгради за техните енергийни характеристики ще се извършва за всички сгради за обществено обслужване с разгъната застроена площ над 500 кв. м, като от 9 юли 2015 г. посоченият праг за издаване на сертификат намалява на 250 кв. м”, се посочва в доклада на водещата Комисия по икономическата политика, енергетика и туризъм.

Очаква се след приемане на законопроекта да се намалят разходите за доставка на горива и енергии; обследване и сертифициране на 10 985 броя сгради; повишаване жизнения стандарт на населението и покупателната му способност; създаване на нови работни места и осигуряване на трудова заетост на специалисти, ангажирани с обследване на сгради и промишлени системи, инспекция на водогрейни котли и климатични инсталации; намаляване разходите на държавния бюджет в средносрочен и дългосрочен план.

 

Споделете: