Стартира Проект BG161PO001-5.3.01-0076 „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.”

 Проектът е в подкрепа на ОПРР през следващия програмен период

Днес, 1 март, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев, директорът на дирекция „Технически правила и норми” Виолета Ангелиева и експерти от дирекцията–бенефициент представиха параметрите и същността на проекта на пресконференция в МРРБ.

Проект „Анализи, проучвания и актуализация на нормативни актове в подкрепа на ОПРР 2014–2020 г.”, по ОПРР 2007-2013 ще подобри административния капацитет и нормативната база в подкрепа на основните приоритети по Оперативната програма през следващия програмен период.

Общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на Проекта  е 499 995, 80 лева.   Средствата са по ОПРР (85%), чрез ЕФРР и 15%  съфинансиране от националния бюджет. Бенефициент е дирекция „Технически правила и норми” в МРРБ. Продължителността е 14 месеца, считано от 30 януари 2013 година.

Проектното предложение предвижда и определянето на национални изисквания за употребата на строителните продукти. По този начин при предстоящото одобряване и финансиране на инвестиционни проекти по изпълнение на ОПРР те ще отговарят на нормативни актове, които отчитат съвременните европейски изисквания, националните условия за безопасност и съвременните тенденции в архитектурата и строителното инженерство.

Проектът е насочен към подпомагане на Управляващия орган на ОПРР и регионалните му отдели за ефективно изпълнение на дейностите по управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол чрез регламентиране на ясни правила и норми, съобразени с действащото национално законодателство и национални условия, със съвременното техническо развитие и хармонизираното европейско законодателство за строителните продукти и технологии.

Целта е не само администрацията, но и всички  проектанти и строители да могат да работят в много по-ясна и предвидима работна среда, каза заместник-министър Симидчиев при представянето на проекта.

Чрез изпълнението на проекта ще се подпомогне ефикасното и ефективно усвояване на средствата по ЕФРР като се премахнат нормативните несъответствия и се улеснят бенефициентите при разработване и одобряване на инвестиционните проекти. Това ще създаде условия за повишаване качеството на контрола от страна на УО на ОПРР.

Така финансираните за следващия програмен период от ОПРР проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради за обществено обслужване и жилищни сгради и за развитието на инфраструктурата в сферата на образованието, здравеопазването и културата, ще се проектират, изпълняват и оценяват за съответствие съгласно актуализираните нормативни актове по този проект.

Изпълнението включва три основни дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки:

  • Анализ, проучвания и актуализация (разработване на нови) на нормативни актове в областта на енергийната ефективност за проектиране, изграждане и обновяване на сгради в съответствие с изискванията на Директива 2010/31/ЕС  (Дейност 2);
  • Анализ на действащите нормативни актове в областта на сградите за обществено обслужване за образование и наука, за здравеопазване и в областта на културата и изкуствата и предложение за проект на нов нормативен акт (Дейност 3);
  • Разработване на национални изисквания за прилагането на хармонизираните и европейските стандарти в областта на предходните две дейности (Дейност 4).

Документацията за поетапно организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществените поръчки по основните три дейности по проекта се подготвя. Обявяването на обществената поръчка по Дейност 3 ще стартира в началото на месец март.

Дейностите по проекта ще осигурят висока ефективност на процесите на управление на проектните предложения по ОПРР чрез създаване на единни и актуални изисквания към проектите на бенефициентите и  възможност за предвиждане в инвестиционните проекти на съвременни и иновационни строителни продукти и технологии, оценени съгласно хармонизираните изисквания  на Регламент (ЕС) 305/2011 година.

Споделете: