Четвъртото споразумение по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ е факт

Ще се обнови сграда, строена преди 55 години

Днес, 23 май, бе сключено четвърто споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Споразумението е между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и сдружение на собственици от ж.к. Овча купел в София. То е второто с грант от 75%.

След увеличаване на размера на гранта от 50% на 75% интересът към проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие се повиши значително.

Жилищната сграда, която ще бъде обновена, е построена през 1958 г., монолитна, на три етажа и с шест жилища.

В резултат от изпълнението на обновителните дейности, индивидуалните сметки на собствениците ще намалеят на половина. Общата прогнозна стойност на инвестицията в сградата е 122 937,50 лв. с ДДС, от които собствениците ще осигурят 29 498,98 лв., а с безвъзмездната помощ по проекта ще бъде осигурен остатъкът от 93 438,52 лв.

В посочената обща сума са включени всички разходи за извършване на техническо и енергийно обследване, изготвяне на работен проект, оценка за съответствието на изготвения проект, строително-монтажни работи, упражняване на строителен надзор и авторски контрол, разходи за всички необходими документи и въвеждане на сградата в експлоатация.

Мерките, които ще бъдат финансирани по проекта, за да се осигури енергийна ефективност, са подмяна на дограма на общите части и на жилищата, полагане на топлоизолация на ограждащите конструкции, ремонт на електроинсталацията в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в тях.

Това е четвъртата сграда, чиито собственици ще се възползват от положителния ефект на енергийното обновяване още през предстоящия отоплителен сезон. Съгласно изготвените графици на обновителните дейности в останалите три сгради, сключили споразумение за финансова помощ, те ще бъдат въведени в експлоатация през месеците септември и октомври.

Увеличаването на размера на безвъзмездната помощ от 50% на 75% доведе до засилен интерес към проект „Енергийно обновяване на българските домове“. Към 22 май 2013 г. са подадени 212 заявления за интерес и подкрепа по проекта от общо 30 града, 121 от тях са одобрени и 16 са отхвърлени, поради недопустимост на сградите. В гр. София одобрените заявления са 41, отхвърлените са 3, тъй като не са отговаряли на критериите за допустимост.

Само в 6 града няма подадени заявления – Велинград, Ловеч, Силистра, Петрич, Търговище и Ямбол.

Най-много са подадените заявления в София – 60, следват Пловдив – 15, Бургас-14, Благоевград и Варна – 13, Смолян – 12, Хасково – 10. Общо по райони заявленията са, както следва: Североизточен район – 24; Северозападен – 11, Северен централен – 18, Югозападен – 27, Югоизточен – 23, Южен централен – 49.

Продължава по ред информационна кампания по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, в рамките на която се организират информационни дни във всеки от 36-те допустими за участие града. Информационните дни обхващат средно по 3 календарни дни във всеки от тях и включват разполагане на информационен кът на проекта, разпространяване на информационни материали и предоставяне на експертни консултации, а също така провеждане на срещи с домоуправители от съответния град.

Конкретните дати и места за провеждане на информационните дни са публикувани на интернет страницата на министерството в секция „Обновяване на жилища“, както и на страницата на съответната община. Следващата седмица от 27 май до 1 юни информационни дни ще се проведат в Стара Загора, Казанлък, Карлово, Хасково, Кърджали и Габрово.

 

Споделете: