18 организации учредиха Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“

Представители на държавни и местни структури, неправителственияти бизнес сектор, и съсловни организации ще работят заедно Ввновият проект на Хабитат България

Бяха избрани и отличителни знаци на проекта

Учредителен форум за създаването на неформално обединение от организации, работещи по теми свързани с жилищната политика и състоянието на жилищата в България, се проведе на 23 и 24 януари 2014 г. в столицата. Инициативата е част от новият проект на Хабитат България  „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни условия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Проектът цели да допринесе за засилване ролята на организациите на гражданското общество за вземане на решения в областта на жилищната политика и за повишаване на техния капацитет за извършване на дейности по застъпничество по жилищни въпроси. Това на практика ще бъде постигнато чрез няколко основни дейности, една от които е  създаването на национална Коалиция  за подобряване на жилищните условия в България.

Инициативата е част от новият проект на Хабитат България  „Достоен дом“ – създаване на коалиция за борба с лошите жилищни услвия, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Предвижда се изготвянето на стратегия за застъпничество, която Коалицията да следва в следващите години на съществуването си. В допълнение ще бъдат организирани 3 еднодневни уъркшопа за местни организации по теми свързани с жилищните въпроси и застъпничеството. Коалицията ще инициира широка обществена дискусия с отговорните институции и заинтересовани страни за подобряване на жилищната политика в страната.

Проектът ще се изпълнява в рамките на една година, със съдействието на ПОФ „Читалища“ в Плевен, „Клуб на НСО“ в Търговище и „Амала-Приятели“ в Дупница.

В учредителния форум взеха участие над 40 участници, сред които представители на неправителствения сектор, общински структури, Министерство на инвестиционното  проектиране, Националното сдружение на общините в РБългария, строителния бизнес и съсловни организации, като общо 18 организации се включиха в нейното учредяване.

18 организации се включиха в учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“

По време на форума бяха приети отличителни знаци на коалицията, както и правилник, в който се описват основните цели и задачи и механизма на работа на обединението.

В рамките на  Коалицията се обособиха  2 временни работни групи, които ще работят по следните теми: Подобряване жилищната политика на национално ниво, Застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

Като основни акценти в бъдещата работа на коалицията се обсъдиха:

  • Основните проблеми на настоящата жилищна политика и ролята и отговорностите на държавата и местните власти за осигуряване на по-добра жизнена среда;
  • Механизмите за въздействие за провеждане на реална и ефективна социална жилищна политика на национално и местно ниво;
  • Начините и механизмите на взаимодействие между трите сектора: неправителствени организации, държавни и общински институции и бизнес-организации с цел постигане на по-добри жилищни условия в България.

В България много хора  продължават да  живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка  е ситуацията в селските райони – 81%  от територията на България, обитавани от 42%  от българите. Според проучвания на Световната банка за бедността в България 66%  от домакинствата, които живеят в бедност са от селските райони. Масовата бедност е свързана и води  до обитаване на непригодни за живеене жилища, с поне  един  от следните проблеми (Eurostat, April 2011):  течащ покрив,  наличие на влага или лоша изолация на врати и прозорци; липса на баня или вътрешна тоалетна; недостатъчна осветеност.

Повече от 18%  от населението (3 пъти повече от средното за EU-27) има  сериозни проблеми с основното си жилище, 15.6% няма баня, а 26.2% е без  вътрешна тоалетна.

Добрата среда на обитаване е задължителна за повишаване на битовата култура, хигиената и социализацията на хората. Въпреки неприемливите условия на живот на голяма част  от населението, местните и национални политики  за подкрепа подобряването жилищните условия на уязвими групи в България не са добре развити. Въпросът за жилищните условия е един от приоритетите в редица стратегически документи за настоящия и следващия програмен период, но все  още  остава недостатъчно обоснован и към стратегиите и плановете за изпълнение не се предлагат практически ориентирани и ефективни мерки.

Повече информация за проекта на www.habitatbulgaria.org.

……………………

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над  90 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.  От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 700 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 3,5 милиона души.

Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност. Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

 

Споделете: