41 463 596 лв. безвъзмездно за модернизация на градския транспорт в Пловдив

Помощта се предоставя в рамките на  „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по ОПРР 2007-2013 г.

B присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова и кметът на община Пловдив Иван Тотев ще подпишат на 2 юли договор за безвъзмездна финансова помощ  за модернизация на градския транспорт в общината, съобщиха от министерството.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена на бенефициента, възлиза на 41 463 596 лв. От тях 35 244 056,60 лв. се предоставят от  Европейския фонд за регионално развитие. Собственият принос на общината е 2 843 351,25 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в рамките на схема BG161PO001/5.1-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

С предоставения ресурс ще бъдат реализирани следните 4 компонента:

  1. Система за управление на градския транспорт (СУГТ):
  • система за управление на автопарка и информация за пътниците;
  • система за електронно таксуване;
  1. Мрежа от велосипедни алеи:
  • изграждане на нови 48 км велоалеи;
  • поставяне на безплатни стоянки за паркиране;
  1. Оптимизиране на системата за светофарен контрол на 50 кръстовища, което включва също корекции на тротоара на пешеходната пътека и звукови сигнали за хора в неравностойно положение;
  2. Проучване за планиране на градския транспорт, което обхваща следващи стъпки за бъдещото му подобрение и оптимизиране.

Споделете: