Отварят офертите на кандидатите за изграждане на ВиК мрежата на местност „бул. Сливница“ в район „Люлин“

 Проектът ще се изпълнява с финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013”

Столична общинаУтре, 18 юли, от 09.30 ч., на ул. „Париж” № 3 – Заседателна зала, ще се състои отварянето на ценовите оферти на кандидатите за изпълнител на СМР по изграждането на ВиК мрежата на местност „бул. Сливница“ в район „Люлин“, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Офертите на участниците са подадени  в открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за проект „Инженерна инфраструктура на местност „Бул. Сливница – II етап, между улица „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”, във връзка с изпълнение на Договор за безвъздмездна финансова помощ № DIR-51011116-C029 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, Процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 екв.ж.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.

Проектът за изграждането на II eтап от ВиК инфраструктурата на местност „бул. „Сливница“ се изпълнява с финансиране по ОП „Околна среда 2007-2013”. Общата му стойност е 5.6 млн.лв., от които 4.3 млн.лв. безвъзмездна помощ от ОПОС и 1.3 млн.лв. съфинансиране от бюджета на Столична община. С изпълнението на проекта ще бъде реконструирана 2.24 км водопроводна мрежа и изградена 4.13 км нова канализационна мрежа, която ще отвежда отпадните води на прилежащите територии към СПСОВ „Кубратово”.

Споделете: