За устойчиво и интегрирано градско развитие са предвидени 62 % от средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

“Умерен полицентризъм” е избраният модел на урбанистично развитие

При участието си в обществената дискусия под надслов „Лицето на твоя град“, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова изнесе публична лекция, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Форумът, организиран от сп. Мениджър,  се проведе на 31 януари в столицата.

В лекцията на тема „Интелигентни и устойчиви градове“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., министър Павлова направи анализ на резултатите и ефекта от изпълнението на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. към момента.

В презентацията си тя представи научените уроци от настоящия програмен период и предприетите действия за бъдещия.

Сред тях се открояват: необходимостта от готови проектни предложения още в началото на 2014 г., възможността за електронно подаване на документите, координация между кохезионната политика и политиката за развитие на селското стопанство.

Министър Павлова запозна присъстващите с процеса на програмиране на бъдещата Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и напредъка в него.

Представен бе избраният модел на урбанистично развитие – “умерен полицентризъм”.

Бенефициенти по новата оперативна програма ще бъдат 67 от общо 264-те български общини.

Голямото предизвикателство пред нас е да получим финансиране в размер на 4.7 млрд. лв. за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., каза министърът. В европейските институции се води дебат за намаляване на средствата, а ние се борим за тяхното увеличаване, допълни тя.

62 % от средствата по програмата ще бъдат насочени към приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

Останалите приоритети са: „Държавна образователна инфраструктура“, „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура“, „Регионален туризъм“, „Регионална пътна инфраструктура“, „Превенция на риска“ и „Техническа помощ“.

Програмата цели българските градове да бъдат „интелигентни и устойчиво развити“. Реализирането на тази визия ще бъде постигната с изграждане на дигитална инфраструктура, въвеждане на „умни“ системи за транспорт и мобилност, внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичните и жилищните сгради, създаване на интегрирани бази данни на ниво град.

Министърът обоснова идеята за приемане на планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) и обособяването на зони за въздействие в градовете от различните йерархични нива. Плановете ще се реализират както с кръстосано финансиране по различните оперативни програми, така и с частни инвестиции.

Създаваме предпоставки бизнесът и гражданите да помогнат за определяне на приоритетите на общините. До месец юли градовете-бенефициенти трябва да приемат своите ИПГВР. Вярвам, че още в началото на 2014 г. ще започнем тяхната реализация с готови проекти, каза в заключение министър Павлова.

Споделете: