Избират проектни метиджъри за енергийното обновяване на българските домове

7 оферти са подадени за Северозападен и Североизточен район на България

Офертите по обществена поръчка с предмет „Избор на проектни мениджъри по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” бяха отворени вчера, 26.09.,  в Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Обособените позиции са:

1. „Избор на проектен мениджър за територията на Северозападен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Видин, Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Плевен“.
2. „Избор на проектен мениджър за територията на Североизточен район, в който попадат следните градове, на чиято територия е допустимо обновяване на жилищни сгради: Варна, Добрич, Търговище, Шумен“.

По първата от тях в определения срок са подадени 5 оферти от следните участници:

– ДЗЗД „Ню Про Консулт”, състоящо се от „Контач” ООД, „Билдконтрол” ЕООД, „Газфлоу Контрол” АД, „Енерджи сейвинг солюшънс” ООД, „Тоби Ко” ЕООД
– Консорциум „Нова енергия”, състоящо се от „Ти Пи Ей Хорват” ООД, „Гига Джордж” ЕООД, „Гига Екотех” ООД, „Май” ООД, „Одико 69” ООД, „Стройконрол” ООД
– Обединение „Консултанти за енергийно обновяване на българските домове”, състоящо се от „Национален консултант по обществени поръчки” ООД и „Евробилд” ЕООД
– ДЗЗД „ПМ Консулт – ДНК”, състоящо се от „Димитров и син” ЕООД, „Климаинженеринг” ООД и ЕТ „Ника – Нина Христова”
– ДЗЗД „Енергопроекти СЗБ”, състоящо се от Сдружение „Български енергиен форум”, „Ен Ем Ко” ЕООД, „Про Екоенергия” ООД.

За обособена позиция 2 в определения срок са подадени 2 оферти от:

– „Проенерджи Варна” ДЗЗД, състоящо се от „Черноморска регионална агенция за управление на енергията”, „Енергоодит” и „Буров” ЕООД
– Обединение „Проектни мениджъри за енергийна ефективност”, състоящо се от „Бревас” ООД, „Енергийна ефективност” ООД и „Център за професионално обучение и ориентиране” ООД.

Споделете: