Как трябва да се избира външна топлоизолация за жилището

Необходими са познания и ефективен контрол върху качеството и техническите показатели за топлоизолационните строителни продукти

Автор: БАИС*

Голяма част от съществуващият  сграден фонд в България има недостатъчна топлинна защита на външните стени, сутерен и покрив. Около 45% от годишния разход за отопление се губи през външните стени, в зависимост от типа на сградата. Чрез старателно извършено топлоизолиране на външните стени, сутерен и покрив на съществуващите сгради може да се постигне минимум 50% намаление на енергийните загуби през ограждащите елементи на сградата.

Какъв материал да използваме за топлоизолация?

Използването на неподходящи материали и технологии могат да обезсмислят инвестициите за външна топлоизолация на сградите и да донесат редица негативи. Свидетели сме на лоши практики – да е евтино, но без дълготраен ефект.

На българския пазар са на разположение различни топлоизолационни материали. Изборът става предимно от съображения за цена, а на последно място остава качеството на материалите.

Производителят  трябва да предоставя на клиента точни данни за техническите параметри на всеки закупен продукт – топлоизолационните продукти би следвало  да са произведени, съгласно Директива 89/106/ЕЕС, Регламент (EC)№305/2011 и да съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизираните европейски стандарти – топлоизолационни продукти за сгради, произведени в заводски условия.

Много важна е СЕ маркировката на топлоизолационният продукт, представляваща индикация, че изискванията към всяка една от приложените директиви са били изпълнени. Тя не е знак за произход на продукта, а знак, че продуктът е оценен, съгласно изискванията на европейската система за оценяване на съответствието.

СЕ маркировката е декларация на производителя или на неговия упълномощен представител, че продуктът съответства на всички приложими хармонизирани разпоредби. В страна, в която има влязла в сила директива, се смята за нарушение да се пуска продукт на пазара без СЕ маркировка. СЕ маркировка е гаранция за безопасността, качеството и контрол на производството на топлоизолационните продукти. Оптималният резултат се постига с качествени продукти, приложени по най-добрия начин.

Независимо от това какъв е материалът на топлоизолационния слой на системата (екструдиран или експандиран пенополистирол или плочи от минерална – стъклена или каменна вата) основните технически показатели трябва да бъдат в съответствие с нормираните и хармонизираните европейски стандарти.

Всички топлоизолационни материали, трябва да отговарят на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на строителните продукти.

Каква трябва да е дебелината на топлоизолацията?

Дебелината на топлоизолацията е предмет на технически изчисления, в съответствие с Наредба N7 на МРРБ от 2004 г., които се правят от правоспособни специалисти, оторизирани от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП).

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради определя минималните стойности на коефициента на топлопреминаване U [W/m2K] за плътни ограждащи конструкции и елементи на сградите  – това е базата за повишаване на минималните изисквания, за получаване на един по-топъл дом, който ще се нуждае от по-малко енергия за топлина и охлаждане. Колкото по-малка е стойността U на ограждащите елементи, толкова по-добър изолационен ефект ще бъде постигнат.

Аргументът, че стените на къщата са достатъчно дебели и не се нуждаят от топлоизолация, води до заблуждение. От решаващо значение за топлинната защита са както дебелината на стената, така и топлопроводимостта на използваните строителни материали.

Строителните материали, използвани при по-старите сгради, напр. решетъчните тухли, провеждат топлината навън, така че коефициентът за топлопреминаване U е около 0,7÷0,75 W/m²K при дебелина на стената 25 см. U – стойността е мярка за топлинния поток, който преминава през строителния елемент от топлата към студената страна и изразява колко вата се губят за всеки градус температурна разлика от двете страни на стената и за всеки квадратен метър площ на стената. За панелен блок коефициентът за топлопреминаване през неизолирани фасадни стени U е около 0,8÷0,9 W/m²K.

Референтната стойност на коефициента на топлопреминаване на фасадните стени на сградата трябва да бъде не по-малко от нормираното в Наредба №7 на МРРБ от 2004 г. – 0,35W/mK.

За постигане на тази стойност за фасадни стени, напр. от решетъчни тухли, дебелината на топлоизолационния слой (екструдиран или експандиран пенополистирол или плочи от минерална – стъклена или каменна вата и др.) по изчисление, в съответствие с нормите, е 80÷100 мм. При панелните фасадни стени тази дебелина е в границите на100÷120  мм.

В България повече от 80 000 многофамилни сгради със 700 000 жилища, обитавани от над 2 000 000 души, се нуждаят от сериозно обновяване.

Държавата усилено работи за въвеждане на изискванията на европейските директиви. Представят се ясно националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС.

Българските проектанти, строители, бизнесът, както и държавните и местните власти трябва да се пренастроят към прилагане на нормативните изисквания, иновативни технологии и към екологично отговорни инвестиции.

БАИС*: Българска асоциация за изолации в строителството (www.bais-bg.com) е учредена през 2003 г. като обединение на стопански субекти, които работят в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството.

Членове на асоциацията са и изявени специалисти в сектора, които работят в научни институти, звена, лаборатории и висши учебни заведения – всички, обединени от общ интерес – да обезпечат и предложат на потребителите качествен краен продукт.

Основен акцент в дейността на БАИС е да допринесе за реализирането на качествено и ефективно енергийно обновяване на сградния фонд.

 

 

Споделете: