Над 411 млн. лв. е стойността на безвъзмездната финансова помощ по 257 договора по ОПРР

През 2012 г. е приключило изпълнението на 152 проекта по програмата

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по сключените през 2012 г. 257 договора по ОПРР е 411 639 504.88 евро.

Това е посочено в  доклада за изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР), представен на Дванадесетото заседание на комитета за наблюдение на ОПРР, което се проведе в Трявна на  28 май 2013 г., съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Към края на годината ще бъдат постигнати целите на оперативната програма, заложени при договарянето й, съобщи ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова. 96% от бюджета на програмата е в изпълнение. През следващите 2 месеца ще бъдат сключени договорите за останалите 4 %. 7% е ръстът в разплащанията за последните месеци. Още 600 млн. лв. ще бъдат верифицирани до края на годината, допълни тя.

Направена е оценка на риска по отношение на изпълнението на проектно ниво на финансираните дейности, каза още Деница Николова. Въпреки значителното намаление на риска при избор на изпълнители на основните дейности, 61 проекта на 51 общини са високорискови. Такива са и 23 проекта на публични институции, уточни тя. Основните мерки, които са под риск заради неизбрани изпълнители, са туристически, за реализиране на мерки за енергийна ефективност в образователната и здравната инфраструктура. Основна причина за забавяне на изпълнението на проектите е обжалването на процедури по обществени поръчки.

За да се предотврати загубата на средства, освободен ресурс може да бъде пренасочван към други проекти или към голям инфраструктурен проект. Включването на такъв може да намали правилото n+2 и n+3 по програмата. Условието е големият инфраструктурен проект да е в напреднала форма на подготовка и апликационната форма за него да бъде подадена в Европейската комисия.

За реализацията на такъв проект може да бъде пренасочен целият спестен в следствие на проведени обществени поръчки ресурс. Това не се отнася за мерките за деинституционализация, лечебни заведения, градски транспорт.

Като възможен за реализация проект е идентифициран този за изграждане на Северна скоростна тангента на София. Тя е с дължина 17 км и свързва бъдещата АМ София-Калотина и АМ „Хемус“. Общата му стойност е около 250 млн. лв. За да може да се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., Управляващият й орган взе решение за разширяване на обхвата на допустимите дейности- ново строителство на пътища.

През 2012 г. приключи изпълнението на 152 проекта по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Най-много – 115, са сключените договори по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, сред които 38 договора са в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, договор с Министерството на културата за ремонт и реконструкция на Национален музеен комплекс, 19 договора за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации, 5 договора за интегриран градски транспорт в петте големи града.По приоритетна ос 2 – „Регионална и местна достъпност“ са сключени 4 договора, от които 3 са за рехабилитация/реконструкция на второкласна или третокласна пътна мрежа и един е за развитие на обществена ИКТ инфраструктура.53 договора са сключени по  приоритетна ос 3 – „Устойчиво развитие на туризма“. Сред тях 19 са за развитие на туристически атракции; 1 договор е с Министерския съвет за реставрация и консервация на дворец „Евксиноград“ и прилежащия му парк; 28 са договорите за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите.
Пет договора са сключени с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма в подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване.По приоритетна ос 4 – „Местно развитие и сътрудничество“ са сключени  70 договора, сред които 32 са от списъка с резервни проекти за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини; 33 договори са от резервния списък за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини; 5  договора са за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали.По приротетна ос 5 Техническа помощ са сключени 15 договора.Два пъти е увеличен  темпът на извършените плащания през 2012 г. спрямо този   за 2011 г. Извършените плащания към 31.12.2011 г. са в рaзмер на 323 246 020,82 евро, а плащанията към 31.12.2012 г. са в размер на 558 287 023,91 евро. Сертифицираните разходи през 2012 г. са в размер на 183 236 465,98 евро.

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2012 г. са обявени 3  схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 109 161 477,52 евро, съответно по приоритетни оси 1 – схема „Зелена и достъпна градска среда“, по приоритетна ос 3 – схема  „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“ и по приоритетна ос 5 по схема „В подкрепа за следващия програмен период“.

Националната концепция за пространствено развитие ще бъде в основата на програмата „Региони в растеж“, която ще се изпълнява през периода 2014-2020 г. Според нея 67 града ще бъдат бенефициенти по ОПРР.

Проектите в областта на пътната инфраструктура, които ще се изпълняват през следващия период, трябва да отговарят на условието за свързаност на регионите, каза председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Лазар Лазаров.

Подготвени са проекти за рехабилитация на участъци с обща дължина 2000 км.  Сред тях са включени и първокласни участъци извън TEN-T мрежата. Като изискване е заложено минималната дължина на отсечките да е 50 км, допълни той.

Споделете: