Нова пречиствателна станция изграждат в Банско

Открива се и  лятно екоучилище на тема „Мислим за водите на Пирин”

Днес , 1 август,  министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Банско ще подпишат договор за безвъзмездна финансова помощ за интегриран проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.

Стойността на проекта е 89.5 млн. лева и се финансира от Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013».

По проекта е предвидено строителство на нова пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 30 хил. еквивалент жители. Ще бъде изградена общо 27 км. канализационна мрежа и 14 км. водоснабдителна мрежа. Очаква се намаляване загубите на вода, които са около 42% и подобряване на качеството питейната вода. Ще се повиши делът на населението, включено към канализационната система на общината.

Към настоящия момент на територията на гр. Банско не е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води. Чрез изграждане на необходимата базова инфраструктура за отвеждане и третиране на отпадъчните води ще се намали и заустването им в р. Глазне и съответно в речния басейн на р. Места.

Също днес, в сградата на дирекцията на Национален парк „Пирин” в Банско министър Караджова ще открие лятно екоучилище на тема „Мислим за водите на Пирин”. Програмата предвижда почистване на територии и водни обекти, определяне и маркиране на защитени видове, туристически походи на територията на парка, информационни кампании и включване на посетителите на НП „Пирин” в природозащитни дейности.

В екоучилището ще вземат участие ученици и преподаватели от  10 учебни заведения от страната – членове на Младежкия воден парламент, както и експерти от Басейновите дирекции и Национален парк „Пирин”. Екоучилището е финансирано от ПУДООС по проект на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

 

 

Споделете: