Отвориха офертите на кандидатите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на „Централна железопътна гара Пловдив“

2 оферти са подадени за пристанищния терминал, 1 – за жп гарата в Пловдив

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски отвори на 4 февруари подадените оферти за участие в откритите процедури за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на „Централна железопътна гара Пловдив“, съобщиха от пресцентъра на министерството.

За пристанищен терминал „Бургас – Запад“ са подадени документи от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, а за жп гарата в Пловдив – от ДЗЗД „Железопътна гара – Пловдив“.

И за двете концесионни процедури предоставеният срок е 35 години, с което се цели да се стимулира и мотивира концесионерът да инвестира и развива дългосрочно обекта на концесия. Началната дата на концесиите е датата на влизане в сила на концесионния договор.

Подадените оферти за участие в концесионните процедури ще бъдат разглеждани според критериите за подбор по Закона за концесиите: икономическо и финансово състояние; пригодност за изпълнение на професионална дейност и технически възможности и професионална квалификация.
……………………….

Пристанищен терминал „Бургас – Запад“ е с площ от 641 499 кв. м в гр. Основен предмет на концесията е управление на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на пристанищния терминал на риск на концесионера срещу правото на концесионера да извършва на терминала пристанищни услуги.

На терминала могат да се извършват пристанищни услуги по обработка на товари и поща; и морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с електроенергия, телефон и вода), за извършването на които се изисква използване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения.

Централната железопътна гара Пловдив е с концесионна площ 38 790 кв.м. и включва поземлени имоти и построените върху тях съществуващи сгради и съоръжения.

Към обекта на концесията се включват и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера с негови средства при условия и по ред, определени с концесионния договор.

Основен предмет на концесията е частичното изграждане жп гарата в Пловдив и нейното управление и поддържане на риск на концесионера. Като допълнителен предмет на концесията се предвижда поддържането в добро състояние на обекта и в непрекъсната наличност на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на качество на предоставяните услуги за срока на концесията в съответствие с клаузите на концесионния договор.

Споделете: