Отварят офертите на кандидатите за надзор на 3 обекта от етап V на ОПРР

Проектът се финансира от структурни фондове на ЕС и националния бюджет

Днес, 9 април,  в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени офертите на кандидатите за консултанти по изпълнението на рехабилитацията на 3 обекта по ОПРР, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Офертите са подадени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на рехабилитация на три обекта от пети етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“

– Обособена позиция № 1 – „Лот 51 Рехабилитация и реконструкция на път IІІ-302 Драгомирово – Царевец от км 10+000 до км 27+460, с обща дължина 17.460 км, област Велико Търново”;

– Обособена позиция № 2 – „Лот 54 Рехабилитация и реконструкция на път III-202 Граница Русе-Опака от км 38+365 до км 52+553, с обща дължина 14.188 км, област Търговище”;

– Обособена позиция № 3 – „Лот 59 Рехабилитация и реконструкция на път III–7602 Р-н I-5 Граница с ОПУ Хасково – Г. Манастир – Крумово – Инзово – Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915, с обща дължина 14.615 км, област Ямбол”.

Проектът се  финансира със средства от структурните фондове на ЕС (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007” Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища”) и републиканския бюджет по Оперативна програма „Регионално развитие”.

Споделете: