Предоставят безвъзмездно 94 млн. лв. за водоснабдителните и канализационни мрежи на три общини

Проектите за общините Аксаково, Червен бряг и Нови пазар са  финансирани по ОП „Околна среда”

Министър на МОСВ Нона Караджова и кметовете на общините Аксаково, Червен бряг и Нови пазар  подписаха  три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за строителство и реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа на общините Червен бряг и Нови пазар и за изграждане на регионална система за управление на  отпадъците на община Аксаково.

Проектите се финансират по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” и  общата им стойност е 94 млн. лв. /Аксаково 32 млн. лв, Червен бряг 25 млн. лв. и Нови пазар 37 млн. лв/.

Целта на проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Варна“ е да се подобри инфраструктурата в региона в областта на управлението на отпадъците. Системата за управление на отпадъците ще обслужва над 600 хиляди жители от общините Аксаково, Белослав и Варна.

Общините партньори ще ползват съоръженията от системата за регионално управление на отпадъците, включващи регионално депо за неопасни отпадъци, инсталация за компостиране и инсталация за рециклиране на строителни отпадъци и отпадъци от разрушаването на сгради.

„Наличието на ефективни схеми за разделно събиране на отпадъците, функциониращо механично и биологично третиране и инсталация за компостиране на „зелените” отпадъци ще намали многократно депонираните отпадъци в региона. Този проект ще облекчи в дългосрочен план общото финансово бреме на населението за финансиране на комуналните услуги” – отбеляза министър Караджова при подписването на договора с кмета на община Аксаково.

Основната цел на подписаните проектни предложения за общините Червен бряг и Нови пазар е подобряване екологичното състояние на населените места чрез модернизиране на инфраструктурата за питейни води, както и постигане на съответствие с европейското законодателство чрез изграждане и реконструкция на инженерната ВиК инфраструктура. В двете общини ще бъде изградена 22 км  водопроводна и 27 км  канализационна мрежа, както и пречиствателни станции за отпадъчни води.

Споделете: