Приоритет за Министерството на регионалното развитие е преструктурирането на ВиК отрасъла

Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на ЕС по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Днес, 17 юни, министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева откри семинар по проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“, който се провежда в София, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

Преструктурирането на ВиК отрасъла е основен приоритет в работата на Министерството на регионалното развитие, обяви министър Терзиева при официалното откриване.

Много спешно трябва да се предприемат всички необходими действия, защото ново забавяне ще доведе до допълнително влошаване на активите и инфраструктурата, намаляване на качеството на услугите и до негативен ефект върху цената на водата.

Изпълнението на проекта ни дава вярната посока за постигане на финансова стабилност в отрасъла, добра инфраструктура, предоставяне на качествени услуги на поносима за гражданите цена. Всичко това трябва да се извършва при пълна прозрачност за гражданите, допълни регионалният министър.

По време на семинара бе съобщено, че вече е разработен проект на Стратегия за отрасъл водоснабдяване и канализация и план за действие. Като база за изготвянето й е направен регулаторен преглед и извършен преглед на публичните разходи. Резултатите от тях показват, че ефективността на ВиК дружествата е ниска и повечето от тях не могат да покрият разходите си. Според направеното сравнение на дейността им по-големите показват по-добри резултати.

Разработен е и план за стратегическо финансиране. Той предвижда необходимите инвестиции за подобряване на състоянието на инфраструктурата да се набавят чрез пълно оползотворяване на средствата от ЕС, разходно-ефективни капиталови инвестиции и заемно финансиране. Направените вложения ще доведат до увеличаване на цената на предоставяната услуга, но това трябва да става бавно и при осигурена социална защита за бедните домакинства, сочат препоръките.

В рамките на проекта е разработен Правилник за организацията и дейността на асоциациите по ВиК. Той ще регламентира тяхната структура и работа, тъй като по закон асоциациите трябва да отговарят за управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и съоръжения и да контролират работата на оператора в съответната обособена територия.

Над 100 са получените коментари и предложения от заинтересованите страни при разработването на проект на Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им. Предложени са два варианта – съгласно действащия Закон за водите и съобразно проекта на Закон за изменение на Закона за водите от 2012 г.

Нормативният акт поставя изисквания за образование, квалификация и професионален опит не само към персонала, но и към ръководството на операторите.

До края на следващата година трябва да бъдат разработени техническите паспорти на язовирите за приоритетно питейно водоснабдяване. Изготвянето им ще бъде предхождано от обследване, което ще покаже реалното състояние на съоръженията. Те ще дадат необходимата оценка за правилно планиране на средствата за техния ремонт и рехабилитация във времето.

Проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз по линия на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Срокът за неговото изпълнение е края на 2014 г.

 

 

Споделете: