Първото за България гаранционно споразумение по инициативата Инструмент за споделяне на риска, насочено към иновативните предприятия, е вече факт!

  Fibank ще кредитира иновативните компании в България с облекчени условия в общ размер до 15 млн. евро

Споразумението важи и за предприятия с малка и средна капитализация в рамките на инициатива, финансирана от Европейската комисия

Първото за България гаранционно споразумение в подкрепа на кредитирането на иновативни малки и средни предприятия подписаха Европейският инвестиционен фонд и Fibank (Първа инвестиционна банка), съобщиха от пресцентъра на банката.

Споразумението по инициативата Инструмент за споделяне на риска е и 23-тото за Европа до момента, с което общият обем на финансирането, предоставено на разположение на иновативните предприятия в рамките на ЕС, надхвърля 2 млрд. евро.

Споразумението важи и за предприятия с малка и средна капитализация в рамките на инициатива, финансирана от Европейската комисия.

Новото споразумение, подписано в рамките на инициативата Инструмент за споделяне на риска, дава на Fibank възможност да предостави на иновативните компании в България допълнително кредитиране с облекчени условия в общ размер до 15 млн. евро през следващите две години, чрез гаранционно покритие в размер на 50%, което е осигурено от Европейския инвестиционен фонд в България. Чрез подписаното днес споразумение Fibank ще предостави на българските малки и средни предприятия допълнителен ресурс при изгодни условия.

По повод събитието в София, г-н Винсент ван Стеенсел, отговарящ за инструментите със споделен риск в Европейския инвестиционен фонд, каза: „Щастлив съм да подпиша с Първа инвестиционна банка първото за България споразумение за финансиране при споделен риск в подкрепа на иновативните малки и средни предприятия, като част от програмата FP7 за научни изследвания и технологично развитие на Европейската комисия. Уверен съм, че Fibank ще осигури бързото насочване на така необходимия ресурс към голям брой фирми в цялата страна.“

Г-н Васил Христов, изпълнителен директор на Fibank, сподели: “Чрез подписаното днес споразумение Fibank вече предоставя допълнителна възможност за отпускане на кредити с облекчени условия на малки и средни предприятия в цялата страна. Искам и да благодаря за успешното сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд”.

Целта на Инструмента за споделяне на риска е да насърчи банките да кредитират малките и средни предприятия, както и тези с малка до средна капитализация и под 500 служители, които се нуждаят от инвестиционни или оборотни средства за подкрепа на научни изследвания, развойна дейност и иновации, с финансовата подкрепа на ЕС. Банките са подбрани от Европейския инвестиционен фонд след покана за изразяване на интерес към финансови посредници от цяла Европа.

За Инструмента за споделяне на риска по Седмата рамкова програма (FP7)

Инструментът има за цел да насърчи банките да предоставят заеми в размер до 7,5 млн. евро за малки и средни предприятия и такива с малка до средна капитализация, които извършват научни изследвания, развойна дейност или иновации и търсят финансиране за инвестиции и/или оборотни средства.

Това е съвместна инициатива на Европейския инвестиционен фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия. Той е подкрепен от Европейския съюз в рамките на Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие (FP7) и използва капацитета за поемане на риск на Европейския инвестиционен фонд. Той е допълваща част от съществуващия Инструмент за финансиране при споделен риск, който е управляван от Европейския инвестиционен фонд.

По силата на този механизъм, Европейският инвестиционен фонд предоставя гаранции на банки и лизингови компании, които кредитират малки и средни предприятия и такива с малка до средна капитализация. Гаранцията покрива при неизпълнение до 50% от дължимата сума по всеки кредит. В пилотната фаза се очаква да вземат участие около 25 банки, което ще позволи на Инструмента за споделяне на риска да достигне общ обем на кредитирането от 2,5 млрд. евро, насочени към иновативни малки и средни предприятия с малка до средна капитализация.

Поканата е отворена към финансови или кредитни институции, базирани и осъществяващи дейност в ЕС и/или в страните, асоциирани към Седмата рамкова програма, в това число Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Израел, Турция, Македония, Сърбия, Албания, Черна гора, Босна и Херцеговина, Фарьорските острови и Молдова.

За Европейският инвестиционен фонд

Основната мисия на фонда е да подкрепя европейските микро, малки и средни предприятия, като ги подпомага да получат достъп до финансиране. Европейският инвестиционен фонд проектира и развива схеми за стартиране и разширяване на дейността, гаранции и инструменти за микрофинансиране, специално насочени към този пазарен сегмент. В тази си роля той способства целите на ЕС за подкрепа на иновациите, научните изследвания и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта. Общите нетни ангажименти на Европейския инвестиционен фонд към фондове за дялово участие към края на 2012 г. надхвърлят 6,9 млрд. евро. С инвестиции в над 435 фонда, има водеща роля на европейската сцена предвид мащаба и обхвата на своите инвестиции, особено в сегмента на високите технологии и развиващите се предприятия. Портфейлът от кредитни гаранции на Европейския инвестиционен фонд към края на 2012 възлиза на над 4,7 млрд. евро в близо 255 операции, което го позиционира като основен европейски играч в областта на гаранциите за микро, малките и средните предприятия.

 

Споделете: