Първото споразумение за енергийно обновяване с грант 75% e вече факт

Прогнозната обща стойност на проекта е 128 086.17 лева с ДДС

Днес, 10 май, между МРРБ и сдружение на собствениците от столичния квартал „Яворов“ бе подписано първото споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност с грант 75%, съобщиха от пресцентъра на министерството“.

С увеличението на безвъзмездната помощ от 50% на 75% по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по ОПРР 2007-2013 г. чрез Европейския фонд за регионално развитие, индивидуалните сметки на собствениците намаляха на половина, а интересът към проекта се увеличи.

Прогнозната обща стойност на инвестицията в сградата, с която днес беше подписано споразумението, е 128 086.17 лева с ДДС.

С безвъзмездната финансова помощ по проекта ще се осигурят 97 828,27 лева, а собствениците ще съфинансират 30 257.90 лв. или 23.62%, тъй като техническото и енергийно обследване се покриват на 100%.

В общата сума са включени всички разходи за извършване на техническо и енергийно обследване на сградата, изготвяне на работен проект, оценка за съответствието на изготвения проект, строително-монтажни работи, упражняване на строителен надзор и авторски контрол, разходи за всички необходими документи и въвеждане на сградата в експлоатация.

Жилищният блок е сред първите, подали заявление и одобрени за участие в проекта. Сградата е с един вход, има четири етажа и шест жилища.

По сградата има изпълнени частични мерки за енергийна ефективност. Положена е топлоизолация на един от апартаментите. Индикативният бюджет за обновяването на сградата обхваща мерки за подмяна на дограма на общите части и на жилищата, полагане на топлоизолация на ограждащите конструкции, ремонт на електроинсталацията в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление в тях.

До момента 197 са подадените заявления за интерес и подкрепа. От тях одобрени са 114, отхвърлени са 16. На всички одобрени сгради се изготвят индикативни бюджети, които се приемат от собствениците. След това се сключват споразумения за обновяване на сградите, приели да осигурят 25% от съфинансиращите средства. Увеличеният размер на 75% на гранта важи за всички участници в проекта, включително одобрените и сключилите споразумение сгради.

В качеството си на възложител по Закона за обществените поръчки МРРБ възлага и контролира изпълнението на дейностите по обновяването на сградите. Представителите на сдружението на собствениците активно участват при избора на изпълнители за изготвяне на работен проект, изпълнение на строително-монтажните работи и при упражняване на инвеститорски контрол.

Строителство по трите сгради, сключили до момента споразумения за финансова помощ, ще започне през лятото. Предстои сключването на договор за изготвяне на работен проект на сградата с първото споразумение по проекта. Договорът се сключва между МРРБ и сдружението на собствениците, след като се извърши техническо и енергийно обследване на сградата и вече има задължителния технически паспорт.

Втората информационна кампания по проекта продължава в 36 града в страната. По време на информационните дни във всеки град се разполага информационен кът, където експерти консултират гражданите, и се провеждат срещи с местните домоуправители. Датите и местата на информационните дни се публикуват периодично на www.mrrb.government.bg и страницата на съответната община.

Следващата седмица от 16 до 19 май информационните дни продължават в София. Следват Пловдив, Свищов и Панагюрище.

 

Споделете: