Райфайзенбанк увеличава финансирането за устойчиви енергийни проекти на частни предприятия в България

В действие е втора кредитна линия в рамките на българската Програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБВР“) подписаха втора кредитна линия в рамките на българската Програма за енергийна ефективност и възобновяема енергия (“КЛЕЕВИ”). Това дава възможност на Райфайзенбанк да увеличи финансирането за устойчиви енергийни проекти на частни предприятия в България.

Заемът в размер на 7.5 милиона евро, предоставян от ЕБВР, ще бъде използван от Райфайзенбанк  за отпускане на кредити на местни предприятия.

От 2002 г. насам Райфайзенбанк е участвала в пет кредитни линии на ЕБВР за финансиране на българския бизнес и на физически лица, включително за устойчиви енергийни проекти като част от КЛЕЕВИ и Кредитната линия за енергийна ефективност в дома. В рамките на първата кредитна линия по КЛЕЕВИ, в размер на 20 милиона евро, Райфайзенбанк финансира изпълнението на 25 проекта за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Новият заем, отпуснат по програмата КЛЕЕВИ, дава възможност да се продължи това тясно сътрудничество в кредитирането на предприятия за целите на енергийната ефективност и предоставя допълнителна подкрепа на местните предприятия.

Проектите за енергийна ефективност, които ще бъдат допустими по програмата, ще имат за цел да водят до намаляване на потреблението на електричество чрез инвестиции като рехабилитация и замяна на котли, модернизация на енергийна инфраструктура, реконструкция на отоплителни системи и системи за разпределение на пара, оптимизация на процеси и инсталиране на подобрени системи за контрол и автоматизация и други.

Допустимите проекти за възобновяема енергия включват инвестиции в биомаса, геотермални и биогаз-инсталации, както и малки вятърни централи и соларно-термални и хидроенергийни проекти.

Като част от програмата, на крайните бенефициенти се предоставят техническа помощ и безвъзмездни плащания, финансирани от Международен фонд „Козлодуй“.

Размерът на безвъзмездните плащания е до 15% от главниците на кредитите, отпускани по КЛЕЕВИ и зависи от очакваните енергийни спестявания при проектите за енергийна ефективност и от инсталирания капацитет при проектите за възобновяема енергия.

 

 

 

 

Споделете: