Столична община – партньор по международен проект за оползотворяване на водните ресурси

Ще се разработва  План за действие за корекция на река Владайска

Столична община участва като партньор в международен проект „Оползотворяване добавената стойност на водните ресурси за местно и регионално развитие” – Aqua-add (Deploying the added value of water in local and regional development), който бе одобрен за финансиране на 15 декември 2011 г. от Мониторинговия комитет на програма INTERREG IVC на Европейския съюз.

Водещ партньор по проекта Aqua-add е Община Айндховен /Холандия/. В Консорциума участват единадесет институции – общини, университети и неправителствени организации. Столична община ще си партнира с Община Бремерхавен /Германия/, Община Империя /Италия/, Община Копенхаген /Дания/ и Регион Лион /Франция/, както и с университите в Авейро /Португалия/, Дебрецен /Унгария/, Хамбург /Германия/ и Генуа /Италия/.

Продължителността на Проекта е 36 месеца, като той стартира официално на 01.01.2012 г.

Целта на създаденото партньорство по Проекта „Aqua-add” е подобряване на стратегиите и административни инструменти за интегрирано включване на водните ресурси в устройствените планове. Необходимо е също създаване на по-добра информираност на институциите относно използването на тези ресурси за допълнително регионално и местно развитие. Проектът съответства на приоритет 2 (околна среда и предотвратяване на риска), тема – управление на водните ресурси по програмата INTERREG IVC, тъй като основният проблем, който се разглежда, е постигането на ефективно управление на водния сектор.

Бюджетът на Столична община по Проекта е 114 669,94 евро, като 85% (97 469,45 евро) се предоставят от Програмата. Задължителното съфинансиране от страна на всеки партньор, съгласно определения бюжет, е 15%. За Столична община тази стойност е 17 200,50 евро, като 10% се възстановява от МРРБ, а 5% – 5 733,50 евро – е собствен принос на Общината.

Във връзка с изискванията на Проекта Aqua-add Столична община ще разработи План за действие относно всички мероприятия по цялостното изпълнение на корекция на река Владайска, включвайки укрепване на мостови съоръжения, паркоустройство, изграждане на улици покрай реката, рекреационни съоръжения и велоалеи.

На базата на извършване на обмен на опит и знания между партньорите Столична община ще търси възможности за европейско финансиране на всички дейности по цялостното изграждане на корекцията на река Владайска и прилежащата инфраструктура в съответствие с функционалното предназначение на териториите, през които реката протича.

Споделете: