Събират оферти за изпълнител на „Северна скоростна тангента“

Срокът за подаване на документи за участие е до 19.11.2012 г.

От пресцентъра на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че започва събирането на оферти за обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителството на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”.

Срокът за подаване на офертите в Агенция „Пътна инфраструктура“ е до 19. 11. 2012 г.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз чрез ОП „Транспорт“ 2007 – 2013 г. Дължината на трасето е 16,540 км.

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:

изработване на технически проект и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”; доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни продукти (строителни материали, включително асфалтови смеси, изделия, елементи, детайли, комплекти и др.); осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно строителство, складиране на материали и техника в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа; извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с офертата; изпълнение на мерките за информация и публичност.

Оценяването на офертите ще се извърши по критерия „икономически най-изгодна оферта”.

Комплексната оценка на предложенията включва следните показатели:
I. Техническо предложение (максимум 35 точки);
II. Цена за изпълнение на поръчката (максимум 50 точки);
ІІІ. Срок за изпълнение (максимум 15 точки)

Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, която ще започне своята работа на 20.11.2012 г. в сградата на АПИ.

Споделете: