Проектите на програмите за трансгранично сътрудничество на България със Сърбия, Турция и Македония са одобрени окончателно

През следващия програмен период е предвидено финансиране за над 83 млн. лв. по всички проекти

mrr

През тази работна седмица бяха одобрени от Съвместните работни групи на страните партньори последните версии на програмите за трансгранично сътрудничество за новия програмен период 2014-2020 г., съобщиха от пресцентъра на МРР.

Това са програмите „България – Сърбия“, „България – Турция“ и „България – Македония“,  за които Министерството на регионалното развитие е Управляващ орган.

Така проектите на програмите ще бъдат внесени навреме за одобрение от Европейската комисия, крайният срок за което е 22 септември т.г. При положителна оценка от страна на Комисията, първите покани за кандидатстване могат да бъдат отворени през пролетта на следващата година.

Средствата по Програмите се отпускат от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ и са съфинансирани от националните бюджети на страните партньори. Приоритетите на трите програми допринасят за осъществяването на целите на Стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и Европейската стратегия за териториално сътрудничество.

Срещите на Съвместните работни групи на страните партньори бяха открити от заместник-министъра на регионалното развитие д-р Йорданка Чобанова. Тя подчерта важността на добросъседските отношения и ползата от сътрудничеството на страните за устойчиво развитие на регионите.

Област Враца се включва като допустим за финансиране район по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Общият бюджет, с който Програмата ще финансира двустранни проекти от пограничните райони, ще бъде над 34 млн. евро. Над 28 млн. евро е безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз. Програмата финансира проекти в областта на устойчив туризъм, опазването на околната среда и инвестициите в младежта.

Пограничната зона, допустима за финансиране по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, обхваща общо 13 области от двете страни на границата или територия от близо 44 хил. км2От българска това са областите Видин, Монтана, София, Перник и Кюстендил, като в този програмен период ще може да бъде финансиран също най-бедният район в страната – област Враца. От сръбска страна в Програмата се включва Топличка област. Така общото население, което потенциално може да бъде облагодетелствано от проекти, финансирани по Програмата, се увеличава до близо 2,2 млн. души.

Близо 30 млн. евро са средствата по Програмата за трансгранично сътрудничество „България – Турция“ за новия програмен период

Програмата „България – Турция“ покрива територия около 29 хил. км2  от двете страни на границата и обхваща население от 1,5 млн. души. От българска страна допустимият район за финансиране на проекти включва областите Хасково, Ямбол и Бургас, които представляват около 15% от територията на цялата страна. От страна на южната ни съседка Програмата обхваща провинциите Одрин и Къркларели.

Финансовият ресурс по Програмата ще бъде разпределен по равно, за финансиране на проекти по двете приоритетни оси – околната среда и устойчив туризъм. Тематичните приоритети по първата ос включват опазване на околната среда, насърчаването на адаптацията към изменение на климата и смекчаване на последиците от него, превенция и мениджмънт на риска. Втората приоритетна ос на Програмата ще насърчава развитието на устойчивия туризъм в съседните страни, опазването и социализирането на културното наследство.

По предложение на турската страна част от финансовия ресурс на Програмата може да бъде насочен към изпълнение на целите на 4-годишното Споразумение между двете страни за опазване и социализиране на културно-историческо наследство в трансграничния регион.

„Засилване на двустранното сътрудничество между хората и институциите за съвместно справяне с общи предизвикателства и развитие на потенциала на региона“

Това гласи общата цел на Програмата за регионално сътрудничество между България и Македония до 2020 година. Ресурсът на програмата от общо 19,5 млн. евро ще бъде използван за финансиране на двустранни проекти в областта на туризма, опазването на околната среда и развитието на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес, търговията и насърчаването на инвестициите. Програмата ще насърчава младежкото участие, недискриминацията и включването на уязвимите групи.

Трансграничната зона, в която ще се осъществяват проекти по Програмата, обхваща население от 1 млн. души и около 18 хил. км2 погранична територия. В нея са включени областите Благоевград и Кюстендил от българска страна и районите Североизточен, Източен и Югоизточен в Македония.

Финалните проекти на програмите са достъпни на интернет страницата на Министерство на регионалните развитие и страниците на всяка от Програмите.

Днес, 22.08.,  предстои да бъде одобрена финалната версия на Програмата за регионално сътрудничество между България и Гърция 2014-2020, в която Министерство на регионалното развитие е Национален партниращ орган. Бюджетът на Програмата е близо 130 млн. евро.

Споделете: