Два Центъра за настаняване от семеен тип се строят в район „Подуяне“ на столицата

Проектът на стойност 9.7 млн.лв. се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”

Проектът на стойност 9.7 млн.лв. се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”

Започнаха  строителните дейности по изграждането на два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) в м. „Суха река-запад”, район „Подуяне“. Със завършването им ще бъде осигурена среда, близка до семейната, в която деца и младежи в риск ще могат да получат необходимата индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

По проект във всяка от двете сгради са предвидени по 7 броя спални за 2 деца, всяка от които със самостоятелен санитарен възел. Три от спалните помещения ще отговарят на изискванията за достъпност на деца с увреждания. Предвижда се и изграждането на три дневни за игри и колективни занимания.

Кухненските помещения и местата за хранене са директно свързани и разположени така, че всички деца да имат възможност да се хранят заедно. Сградите разполагат и с прилежащо дворно пространство, където ще бъдат обособени детска и спортна площадки, както и площ за занимания с градинарство.

Обектите се реализират в рамките на проект „Изграждане на социална инфраструктура за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е на обща стойност 9.7 млн.лв. и се реализира с финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007- 2013”.

С изпълнението му ще бъдат изградени 13 бр. центрове за настаняване от семеен тип и 3 бр. защитени жилища на територията на районите „Красна поляна”, „Овча купел”, „Люлин” „Надежда”, „Подуяне”, „Сердика”, „Връбница” и „Искър”, подходящи за предоставяне на резидентни услуги за децата и младежите, които понастоящем са настанени в специализирани институции: Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. (ДМСДГ), Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства и Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София.
Проектът е съобразен с Националната карта на планираните резидентни грижи.

Споделете: