Нови 8 договора за над 19 млн. лв. за изграждане на защитени жилища

Безвъзмездната финансова помощ е по Оперативна програма „Регионално развитие“

Седем договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ подписа ръководителят на УО на ОП „Регионално развитие“ Деница Николова.

Бенефициенти по тях са общините Казанлък, Нова Загора, Нови пазар, Плевен, Пловдив, Самоков и Стара Загора. Предстои и подписване на договор с община Първомай.

На церемонията присъства председателят на Държавната агенция за закрила на детето Калин Каменов.

Осемте проекта за извеждане на деца от социални институции са на обща стойност 19 580 181,40 лв. С тях приключва кандидатстването по тази схема. До момента са одобрени и сключени общо 54 договора за 84,5 млн. лв., които са безвъзмездната финансова помощ.

Те са по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ за подкрепа на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и плана за действие към нея. Дейностите по тях възлизат на 104 млн. лв. С изпълнението на всички договори по схемата се предвижда да бъдат създадени 133 центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 27 защитени жилища в 62-те общини в градските агломерационни ареали, съгласно Националната карта за резидентни грижи.

С подписването на тези договори покриваме напълно картата на резидентните услуги за децата с умствени и физически увреждания над 3 години, каза Деница Николова по време на церемонията. За постигането на общ интегриран ефект, инвестициите за изграждане на инфраструктура и оборудване по линия на ОПРР ще бъдат допълнени със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за подобряване на социалните услуги. Министерството на земеделието и храните също предоставя финансов ресурс за доизграждането на инфраструктурните мерки за бенефициенти, попадащи извън обхвата на ОПРР, посочи още тя.

Проектите по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са насочени към:

– Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство
– Изграждане на сграден фонд за Защитено жилище, включително прилежащото им дворно място
– Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения, включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване
– Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията
– Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални услуги.

Споделете: