По-малко издадени разрешителни за строеж през 3-то тримесечие на 2012 г. спрямо същия период на 2011г.

Намалява и броят на вече започнатите жилищни сгради

По данни на Националния статистически институт, през третото тримесечие на 2012 г. местните администрации са издали
разрешителни за строеж на 1 159 жилищни сгради с 2 715 жилища в тях и с 356 971 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 46 административни сгради/офиси с 27 010 кв. м РЗП и на 1 257 други сгради с 595 565 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 4.9%, жилищата в тях – с 2.9%, и
застроената им площ – с 11.9%.

Броят на административните сгради нараства с 12.2%, а
разгънатата им застроена площ – с 18.3%. Другите сгради бележат намаление от 2.4%, докато тяхната РЗП се увеличава с 14.5%.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради намаляват с 13.2%, но жилищата в тях са повече със 7.0%.
Административните сгради са по-малко с 24.6%, а другите видове сгради – с 12.3%. Регистрирано е намаление на РЗП на жилищните сгради с 18.6% и на другите сгради – с 13.4%, докато при административните сгради РЗП нараства с 10.6% (фиг. 2).

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в следните области: Бургас – 198, Пловдив – 125, София – 110, и в района на София – 104.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите: Бургас – 830, Пловдив – 298, Варна – 289, София – 230, и Благоевград – 145.

През третото тримесечие на 2012 г. е започнал строежът на 660 жилищни сгради с 1 378 жилища в тях и с 200 062 кв. м обща застроена площ, на 26 административни сгради/офиси със 17 329 кв. м РЗП и на 588 други сгради с 261 203 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради е с 3.4% по-малко, жилищата в тях – с 31.2%, и общата им застроена площ – със 17.7%.

Същевременно е регистрирано увеличение на започнатите административни сгради с 30.0%, а тяхната РЗП нараства над два пъти. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 1.6%, докато
общата им застроена площ намалява с 3.2%.

В сравнение с третото тримесечие на 2011 г. броят на започнатите нови жилищни сгради е с 8.5% по-малко, а жилищата в тях – с 18.4%. Административните сгради също намаляват с 16.1%, докато другите видове сгради се увеличават с 4.1%.

Регистриран е спад на РЗП на жилищните сгради с 11.9%, на административните сгради – с 26.6%, и на другите сгради – с 21.5%.

Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: София – 79 жилищни и 50 други сгради; Пловдив – 66 жилищни и 48 други сгради; София  – 84 жилищни и 20 други сгради; Варна – 66 жилищни, 3 административни и 31 други сгради.

Споделете: