Предлагат създаване на социален сграден жилищен фонд

Ще се разработва нов Жилищен кодекс

Сградата на Министерски съвет - снимка - архивЕксперти на Министерството на инвестиционното проектиране предлагат държавата да инициира създаване на социален сграден жилищен фонд. Той ще задоволява потребностите на семейства и лица с ниски доходи и специфични нужди, самотни възрастни хора, граждани в неравностойно положение и маргинални слоеве.

Новата инвестиционна инициатива на институцията е в сферата на жилищната политика.

В момента се разработва концепция за създаване на публично-частни партньорства между общините, държавата и частни инвеститори, в която държавата и общините да участват чрез безвъзмездно предоставяне на терени за строителство и облекчени условия за ползване на социалните домове. За тяхното създаване, управление и поддържане се предвижда създаване на жилищни асоциации, а зa осигуряване на финансиране на строителството им се предвижда създаване на финансов жилищен фонд.

Тези намерения ще залегнат в нов Жилищен кодекс, какъвто България към момента няма. В изработването на документа трябва да се включат професионалисти от държавния, общинския и неправителствения сектор и гражданите, които попадат в групата на ползвателите на жилищния сграден фонд.

Експертите на МИП вече започнаха проучване на наличния социален жилищен фонд и на нуждата от социално подпомагане в общините на страната. Информацията за това се набира от общините и държавните институции, отговарящи за тази дейност, чрез специално изпратено писмо. В него от всички общини и от Агенцията за социално подпомагане се иска информация за конкретните нужди от жилищно подпомагане в общините, наличния сграден фонд, който може да се ползва и свободните терени, които могат да бъдат предоставени от общините за строителство на социални жилища.

В проучването са включени и ромските гета. Според концепцията населението им трябва да бъде преместено в благоустроени жилища в съседни терени. На мястото на гетата се предвижда създаването на производствени зони, в които да има условия за трудова заетост на малцинствата.

В МИП обсъждат идеята за създаване на база от данни, интегрирана в Hационален информационен портал за социален жилищен фонд в България. Той ще дава информация за наличностите и нуждите от социални жилища на територията на цялата страна.

Очаквани ефекти от изпълнението на проекта ще бъдат осигуряване на заетост в сектор „Строителство“, подпомогне на строителния бранш чрез създаване на условия за публично-частни партньорства между бизнеса и общините, стабилизиране на живота на хората и борба с демографската катастрофа, чрез осигуряване на субсидирани, достъпни жилища с добро качество и като цяло осигуряване на по-добри перспективи и сигурност; оптимизиране на социалното подпомагане за уязвимите групи и повишаване на ефективността на програмите за социално подпомагане и др.

Новите законодателни мерки трябва да разширят отговорностите на собствениците (обитателите)на жилищни сгради, в това число тези в режим на етажна собственост, като се регламентират местата за управление на отпадъците, генерирани от жилищата.

Споделете: