Спряха още един строеж в Несебър

Налагат санкции на главния архитект на общината

 

Със заповед на началника на Регионален отдел Национален строителен контрол към РДНСК-Югоизточен район от 15.01.2013г. e отменено още едно разрешение за строеж в жилищен комплекс „Черно море” в гр. Несебър – урегулиран поземлен имот /УПИ/ I, кв.23., както и одобрените проекти за строеж  „Жилищна сграда”, съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

За територията на комплекса, със заповед на кмета на общината от 1995г.,  е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – застроителен и регулационен план /ЗРП/.

През 1997 г. със заповед на кмета е одобрен Териториалноустройствения план /ТУП/ на общината и на петкилометровата крайбрежна зона, съгласно който територията на жилищния комплекс запазва предназначението си за жилищно застрояване.

Със заповед от 2011 г. е одобрено частично изменение на ПУП, съгласно което за УПИ I в кв. 23 е определен характер на застрояването средно – с максимална височина до 12 метра.

Имотът попада в обхвата на зона „Б”, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие /ЗУЧК/, но при наличието на действащ ПУП преди влизане в сила на ЗУЧК, за същия не се прилагат ограниченията за строителство в зона „Б”.

Имотът е общински и от общината е учредено право на строеж на Росица Козарова и Златко Козаров. От главния архитект на Несебър е издадено разрешение за строеж № 61/27.12.2012 г. за „Жилищна сграда” с височина 10 м, на 2 етажа с разгъната застроена площ 596 кв. м.

По него е извършена служебна проверка от Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РОНСК/-Бургас към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/-Югоизточен район /ЮИР/.

Установени са следните нарушения при издаването на разрешението за строеж:

– Проектните части на инвестиционния проект, с изключение на част „Архитектура”, които се съхраняват в община Несебър, не са одобрени от главния архитект по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Върху същите няма щемпел и текст „одобрявам” с дата и подпис от главния архитект на община Несебър.

– Проектите по различните части не са съгласувани помежду си, както и не са съгласувани от възложителите.

– Не са изяснени условията за присъединяване на строежа към водоснабдителната и канализационната мрежа и към момента не съществува техническа възможност за присъединяване. Не са изпълнени и с инвестиционния проект не са предвидени за изпълнение уличен водопровод и канализация.

Срещу главния архитект на община Несебър ще бъде образувано административно наказателно производство за допуснатото нарушение при издаване на разрешението за строеж и  ще му бъде наложена глоба в размер на 5000 лв.

Споделете: