Стартират процедури за доизграждане на 60 км от автомагистрала „Хемус“

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 434 млн. лв. без включен ДДС

1

Днес, 9 януари,  Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ стартира ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Проектиране и строителство за доизграждане на автомагистрала „Хемус” (етап 1) по обособени позиции: I-ва обособена позиция – участък от A2 (Ябланица) до III-307 и II-ра обособена позиция – участък от III-307 до II-35“. Това съобщиха от пресцентъра на МРРБ.

С възлагането на дейностите по процедурата ще стартира доизграждането на автомагистрала „Хемус“, като в рамките на изпълнението по договорите за двете обособени позиции ще бъдат завършени нови 60 км от трасето между Ябланица и пресичането с Път II-35 (Плевен-Ловеч).

Процедурата е двуетапна, като на етап преквалификация ще се извърши проверка за съответствие на възможностите на кандидатите с минималните изисквания за технически възможности, квалификация, икономическо и финансово състояние.

Изискванията към кандидатите по всяка от обособените позиции предвиждат:

Във връзка с дейностите по проектиране през последните 3 години да са:

  • извършили поне 1 проектиране на идеен или технически проект на автомагистрала или път първи клас с дължина най-малко 10 км;
  • извършили поне 1 проектиране на пътен, железопътен или метро тунел;
  • извършили поне 1 теренно археологическо спасително проучване за линейни инфраструктурни проекти със стойност над 1 млн.лв.

Във връзка с дейностите по строителство през последните 5 години да са:

  • изпълнили строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или пътища с обща дължина не по-малко от 20 км, включително поне едно ново строителство на автомагистрала с дължина не по-малко от 10 км;
  • изпълнили строителство на нови мостови съоръжения с единични отвори над 17 м и обща площ над 20 000 кв.м
  • изпълнили ново строителство на поне 1 пътен, железопътен или метро тунел.

Кандидатите трябва да докажат наличието на финансов ресурс или достъп до такъв от поне 20 млн. лв.

Преминалите етапа на преквалификация ще бъдат поканени да подадат същински оферти през второто тримесечие на 2015 г. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта с тежест на цената 75% и тежест на техническата оценка 25%. Срокът за изпълнение по всеки от договорите по двете обособени позиции е две години и половина.

Строителството ще се извършва въз основа на изработен идеен проект. Предвидено е изграждане на съоръжения по обособени позиции както следва:

  • за обособена позиция I – 1 бр. площадка за отдих, 2 бр. пътни възли, 18 бр. селскостопански и пътни подлези и надлези, 8 бр. мостови съоръжения с обща дължина около 2 300 м, 1 бр. тунел с обща дължина около 830 м; 3 бр. археологически обекти в близост до проектното трасе;
  • за обособена позиция II – 3 бр. площадки за отдих, 2 бр. пътни възли, 16 бр. селскостопански и пътни подлези и надлези, 10 бр. мостови съоръжения с обща дължина около 5 630 м, 2 бр. тунела с обща дължина около 2 000 м (1 200 м и 800 м); 5 бр. археологически обекти в близост до проектното трасе.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 434 млн. лв. без включен ДДС, разделена по обособени позиции както следва:

  • 168 млн. лв. за обособена позиция I
  • 266 млн. лв. за обособена позиция II

Финансирането на проекта се предвижда в рамките на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.

Заявления за участие в процедурата могат да се подават в деловодството на НКСИП до 17:00 ч. на 09.02.2015 г в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 215, ет. 9.

Споделете: