Откриха нов център за настаняване от семеен тип в район „Надежда” на столицата.

Предвижда се 100 млн. лв. от ОП „Региони в растеж“ да бъдат инвестирани в социална инфраструктура

2

Днес, 30 март, в присъствието на  министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, кметът на София Йорданка Фандъкова, вицепремиера Ивайло Калфин, зам.-министър Калин Каменов, зам.-кметовете на Столична община Ирина Савина и Албена Атанасова бе открит център за настаняване от семеен тип в район „Надежда” на столицата.

1

„При изпълнението на такъв тип проекти и инфраструктура със съвместни усилия залагаме не само на открития подход, но и на промяната в нас, в мисленето и в грижата за лишените от родителски грижи деца и тези с увреждания. Те са нашите деца и трябва да имат равен шанс и достъп, заедно с останалите.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

През 2010 г. нямаше предвидени средства за осигуряване на по-добра инфраструктура за живеене на децата с увреждания. Тогава със съвместните усилия на Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на регионалното развитие и благоустройството преобърна модела за предвидените за социална инфраструктура средства в ОП „Регионално развитие“, каза регионалният министър.

Тя обясни, че от програмата са пренасочени 105 млн. лв. като целенасочена инвестиция в изграждането на 132 центъра за настаняване от семеен тип и 26 защитени жилища. „В изминалите пет години със съвместните усилия и съпричастността на много институции направихме тази инфраструктура възможна. По този начин децата с увреждания на територията на цялата страна получиха възможност да живеят в по-уютна и близки до семейните условия среда.“, подчерта Лиляна Павлова.

Министърът информира, че на територията на Столична община са изградени най-голям брой социални услуги – 13 центрове за настаняване от семеен тип, 2 преходни жилища и защитено жилище. Те са разположени в районите „Красна поляна”, „Люлин” „Подуяне”, „Овча купел”„,Сердика”, „Надежда”, „Връбница” и „Искър”.

Центровете за настаняване от семеен тип са реализирани по проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”. Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на стойност около 10 млн.лева.

Столична община реализира и проект „Шанс за децата – разкриване на 13 „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи 2 Преходни жилища и 1 „Защитено жилище“ в Столична община“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който се осъществява настаняването на децата и младежите в новоизградените услуги.

Министър Лиляна Павлова съобщи, че до края на 2015 г. ще бъдат изградени още 42 центъра на територията на страната, с което завършва строителството на необходимата инфраструктура за живеещите в институции деца с увреждания.

Според регионалния министър предизвикателството за периода 2014-202 г. е да се реши как разумно да продължат инвестициите в социална инфраструктура. За тази цел в бюджета на новата Оперативна програма „Региони в растеж“ са заложени 100 млн. лв., информира Лиляна Павлова и обясни, че с разширяването на обхвата на интервенциите по-добри условия за живот ще могат да получат не само настанените в институции деца, лишени от родителска грижа, но и възрастни хора.

Споделете: