Новата услуга на ХАБИТАТ България – „Жилищен медиатор“

Услугата бе разработена и тествана в рамките на проекта  „За по-добри жилища“ с цел да се  помогне на семейства от уязвими групи да подобрят жилищните си условия

20150127_104359

Днес,  27 януари, в София се проведе пресконференция за представяне работата по проект „За по-добри жилища“, в рамките на който бе създадена и тествана новата услуга „жилищен медиатор“. Проектът бе  реализиран от Хабитат България/Фондация „Подслон за човечеството“ в партньорство с „Клуб на НСО – Търговище“, Фондация „Здраве и социално развитие“ и Народно Читалище „Васил Левски 1965“ – гр. Кюстендил  и  бе  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Говорители на пресконференцията бяха:

г-н Минчо Бенов, Директор, Хабитат България

г-жа Зорница Стоичкова, Координатор, Фондация „Здраве и социално развитие“, гр. София

г-н Арсо Илиев, Жилищен медиатор, гр. Кюстендил

г-н Петър Игов, Председател на НЧ „Васил Левски 1965“, гр. Кюстендил

HB

Целта на проекта бе да се помогне в дългосрочен план на нуждаещите се семейства да преодолеят икономическите и социалните неравенства и да станат по-адаптивни към променящата се икономическа и социална среда.

Основна целева група на проекта са семейства с ниски доходи, вкл. ромски семейства, живеещи при лоши жилищни условия. Инициативата бе осъществена в рамките на една година – от февруари 2014 г.  до януари 2015 г. и мина през няколко етапа. В първите няколко месеца бе извършено проучване на нуждата от подкрепа за подобряване на жилищните условия. За целта бяха организирани 3 фокус групи (по една във всеки пилотен регион) и отделно бяха анкетирани около 40 представители на целевите групи.

Основните проблеми, които бяха идентифицирани по отношение на жилищните условия в трите пилотни общности бяха:

 • Липса на инфрастуктура вкл. водоснабдяване, канализация и електричество в някои части на кварталите/селата;
 • Липса на финансови средства за подобряване на жилищната среда;
 • Липса на достъп до финансови средства вкл. банкови заеми;
 • Незаконност на жилищни постройки – липса на документи за собственост, построени върху терени извън регулация;
 • Пренаселеност на жилищата;
 • Лошо състояние на жилищата – поради некачественото строителство има сериозни нужди от ремонтиране основно на покриви, дограма, санитарни възли
 • Сградите в определени части на квартала са нестабилни;
 • Липса на вътрешни тоалетни, липса или лошо състояние на баните;
 • Липса на знания и умения за самостоятелно справяне с някои текущи жилищни проблеми вкл. и за извършване на леки ремонтни дейности;
 • Безстопанствено отношение на част от собствениците;

След направеното проучване екипът на проекта обедини експертните си виждания и опита си в работата с уязвими общности и създаде методика на предоставяне на услуга, която да отговаря адекватно на нуждите на хората, живеещи в лоши жилищни условия. Установи се, че жилищните медиатори биха могли да бъдат полезни на клиентите си в следните области:

 • Предоставяне на консултации и съдействие за извършване на ремонтни дейности;
 • Предоставяне на информация относно процедури и документи за настаняване в общинско жилище;
 • Предоставяне на информация за достъпни и легални банкови  и небанкови услуги;
 • Предоставяне на информация за правата и задълженията на собствениците на имоти вкл. по отношение на възможности за узаконяване на жилища и партиди за комунални услуги, плащане на данъци и т.н.

Екипът, изпълняващ проекта разработи методиката и процедурите на предоставяне на новата услуга вкл. длъжностната характеристика и някои основни документи, необходими за първоначалното домашно посещение при идетифицирани потенциални клиенти.

В края на май 2014 г. се проведе и обучение, в което се включиха бъдещите жилищни медиатори. Участниците бяха идентифицирани в съответствие със зададените критерии и необходими качества за изпълняване задачите на жилищен медиатор.

От обучените участници шестима продължиха като тестваха на практика тази нова услуга за период от 6 месеца в трите пилотни региона – Кюстендил, Търговище и София. Ролята на жилищния медиатор бе да консултира и подкрепя клиентите в процеса на подобряване на техните домове или решаването на други текущи проблеми, свързани с жилището и средата на живот.

Жилищните медиатори посетиха  286 семейства, оцениха качеството на жилищните им условия и  им дадоха съвети как да извършат конкретен ремонт, кой е най-приоритетния ремонт или друго действие, което трябва да предприемат, какви материали да използват, от къде биха могли да получат средства (заем) за ремонт, могат ли да направят нещо за узаконяване на жилището си, имат ли право да кандидатстват за настаняване в социално жилище и много други текущи въпроси. В помощ на ползвателите на услугата и за улесняване работата на жилищните медиатори бяха тиражирани информационна брошура и практически наръчник със съвети за ремонтиране на жилищата.

В допълнение, с цел повишаване капацитета на потребителите на услугата, те имаха възможност да се включат в обучения на теми „Управление на семейния бюджет“ и „Подобряване на дома“. Тези интересни обучения им дадоха ценни практически знания за това как да управляват приходите и разходите на домакинството и как да се грижат за дома си така, че той да бъде не само комфортен и здравословен, но и енергийно ефективен. В рамките на проекта бяха проведени 6 обучения, в които се включиха над 90 участници от Кюстендил, София и Търговище.

Резултатите от проекта бяха  обобщени и анализирани в Доклад за  пилотното предлагане на услугата „жилищен медиатор“, който ще бъде разпространяван до заинтересовани страни на местно и на национално ниво. Стремежът на екипа на проекта е да се предизвика интереса на други институции и организации и те да бъдат мотивирани да намерят механизми за прилагането на услугата вкл. и в бъдеще да бъде включена в набора услуги, предлагани от държавни институции и финансирани от държавния бюджет.

Мисията на Хабитат и на трите партньорски организации е да се работи дългосрочно за  подобряване жилищните условия на нуждаещите се. От тази  гледна точка изпълнението на този проект е още една стъпка за повишаване на осведомеността на обществото и привличане вниманието на институции към проблемите с жилищните условия на уязвими групи от населението.

……………………………………..

Фондация „Подслон за човечеството” (Хабитат България) е национална организация на Habitat for Humanity International – глобална организация, работеща в над 70 страни в целия свят по жилищната проблематика и реакция по време на криза.  От основаването си през 1976 г. до сега организацията е построила и ремонтирала над 850 000 жилища по света и е осигурила скромни, финансово достъпни домове за повече от 5 милиона души.

Чрез своите дейности Хабитат България популяризира идеята за адекватните жилищни условия като основно човешко право и работи за активизиране на съзнанието на обществото в посока премахване на жилищната бедност.

Организацията подпомага разрешаването на жилищните проблеми на лица и семейства, които не притежават собствен дом и нямат достатъчно средства за закупуването, построяването или наемането на такъв, както и на лица, живеещи в неадекватни жилища, които нямат достатъчно средства, за да ги ремонтират и подобрят. Хабитат популяризира идеите и принципите на партньорство, обществено сътрудничество, доброволна работа, загриженост и уважение към нуждите на другите.

Споделете: