Изтича срокът за деклариране в общините на незаконното строителство, извършено до 25 юли 2013 г.

Крайната дата за подаване на заявление за узаконяване е 26.11.2013 г., напомнят от ДНСК

ДНСКДирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) напомня на всички граждани и фирми, извършили незаконно строителство до 25.07.2003г., че все още имат възможност да подадат заявление за изследване възможността за узаконяване на незаконните строежи в общината /района/ по местонахождение на строежа.

Срокът изтича на 26.11.2013 г. Незаявените в този срок незаконни строежи подлежат на санкции. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на инвестиционното проектиране.

„Строежи”, съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията, са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация, реконструкция по автентични данни по смисъла на Закона за културното наследство и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройство със и без промяна на предназначението.

Строеж или част от него е незаконен, когато се извършва:

– В несъответствие с предвижданията на действащия подробен устройствен план (ПУП).

– Без одобрени инвестиционни проекти и/или без разрешение за строеж.

– При недопустими съществени отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, а именно:

– нарушение на предвижданията на действащия ПУП;

– нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториалноустройствена защита (виж §5, т. 4 от ДР ЗУТ) или в територии с режим на превантивна устройствена защита (§5, т. 5 от ДР ЗУТ);

– несъвместимост с предназначението на територията;

– нарушение на строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания.

– Със строителни продукти, несъответстващи на съществените изисквания към строежите, или в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи, ако това се отразява на конструктивната сигурност и безопасното ползване на строежа и е невъзможно привеждането на строежа в съответствие с изискванията на ЗУТ.

– При наличие на влязъл в сила отказ за издаване на административен акт, който в зависимост от вида и големината на строежа е необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон.

– В нарушение на изискванията за строителство в територии с особена териториално-устройствена защита или с режим на превантивна устройствена защита.

 

Споделете: