Разширяването на спортните съоръжения в Банско допустимо само в рамките на съществуващата туристическа зона

ВЕЕС удовлетвори частично исканията на Община Банско

Предложенията на Община Банско за промени в режимите, въведени с Плана за управление на Национален парк Пирин са разгледани от Специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет /ВЕЕС/  – колегиален орган към министъра на околната среда и водите, съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Съветът е взел решение, което удовлетворява частично исканията на Община Банско – допуска се възможност за разширяване на спортните съоръжения:

  • единствено в рамките на съществуващата туристическа зона /т.нар. буферна зона на НП Пирин като обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО/, която представлява 2.5% от площта на Национален парк Пирин, а самите спортни съоръжения заемат 0.2% от територията на парка
  • само след одобряване на цялостен план за развитието на зоната, който подлежи на Eкологична оценка и Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/, както и на Оценка за съвместимост с НАТУРА зоната „Пирин”
  • всеки отделен инвестиционен проект от този план също ще бъде предложен на ОВОС и Оценка за съвместимост, които подлежат на процедура за широко обществено обсъждане.

Съветът е отхвърлил тази част от исканията на общината, свързана с разширяване на спортните съоръжения в други територии от парка, извън границите на сега съществуващата туристическа зона.

Решението на ВЕЕС гласи: „Предлага на министъра на околната среда и водите да внесе проекта за промяна в Плана за управление на парка в Министерски съвет за приемане, след отразяване в 10-дневен срок на приложените към протокола бележки.”

В протокола изрично е записано, че строителство в ски зоната в сегашните й граници не може да бъде предприето, без да има цялостен план за развитието на зоната и проведени процедури за екологична оценка както на плана, така и на всеки инвестиционен проект поотделно.

Решението е гласувано единодушно от постоянния състав на ВЕЕС, който се състои от 13 членове и е специализиран да разглежда само Планове за управление на национални и природни паркове и техни изменения.

 

 

Споделете: