Дигиталните технологии в съвременното образование

Защо и как да бъдат прилагани в образователния процес?

Много често се коментират предимствата и недостатъците на традиционните и модерните форми на обучение.  Директното обучение се характеризира с доминантна роля  на учителя, контрол и ограничена ученическа инициатива, отговори на въпроси и задачи, следвани от незабавна обратна връзка.

За разлика от него, при изследователското учене или учене чрез откриване, основната идея е учениците сами да открият как да учат. Този обучителен модел развива  интуитивни умения, които обикновено се пренебрегват в учебните програми.

През последните години нараства приложението на дигиталните технологии в обучението, с цел да се подобри ефикасността на образователния процес.

Целта е  чрез съвременните технологии, които включват не само технически средства, подпомагащи процеса на преподаване и учене по предмета, но и педагогически методи, похвати и форми на обучение, да се повиши ефективността на обучителния процес.

Дигиталните технологии променят не само живота на хората, но и изискват различни подходи и методи за образование и обучение.Все повече се разчита не само на компютъризирани средства, но и на създаването на нова среда за постигане на по-висока мотивация на обучаемите и изграждане на компетенции за справяне с непрекъснато променящите се технологии.

За всеки преподавател днес е голямо предизвикателство как да завладее вниманието учениците в процеса на обучение, което поставя и изискването за промяна в методиката, така че тя да бъде винаги интересна и завладяваща.

Смесеното обучение позволява на учители и ученици да поддържат реална връзка и да се получат най-добри резултати от обучението. Изборът на подходяща технология за обучение е изключително важен за учителя, планиращ дигитално обучение. Тя трябва да бъде едновременно достъпна за ползване и ефективна с оглед на поставените методически задачи.

Значението на дигиталните технологии в образованието

 1. Позволяват използването на изображения и графики, които улесняват възприемането на новия материал;
 2. Може по-лесно да се обясни сложна информация;
 3. Часовете стават по-интересни, което ще повиши мотивацията на учениците да учат;
 4. Водят до повишаване на дигиталните умения на учениците;
 5. Правят възможно обучението на деца с увреждания
 6. Спомага за развиването на екипен дух;
 7. Поощряват учениците да учат самостоятелно.

Трябва да даваме възможност на учениците да излязат извън класната стая и да използват дигиталните технологии, за да достигнат бързо до желаната информация, да посетят виртуално природни и исторически обекти, чрез видео стрийминг да получат информация от специалисти в съответните направления.

Според Колб (Kolb, 1984) знания се добиват чрез собствен опит и опита на окръжаващата среда, и за да се придобие истинско знание е необходимо обучаемият: да участва активно в опита; да разсъждава върху него; да притежава и използва аналитични умения, за да достига до обобщения; да притежава умения за вземане на решения при решаване на проблеми, използвайки нови знания, идеи, информация, придобити от опита.

Предимства на дигиталните технологии

♦ Всеки може да учи, когато иска и има възможност;

♦ Достъп до материали и ресурси от Интернет;

♦ Възможност за комуникация с отдалечени обекти;

♦ Лесна и бърза преработка на информация;

Недостатъци

♦ Необходим достъп до Интернет;

♦ Необходима дигитална грамотност;

♦ Зависимост от техническите параметри на мрежата;

♦ Необходимост от достъп до програми за обработка на информация;

Заключение:

Въвеждането на все повече интерактивност във формалното образование би повишило интереса и мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използването на иновативни методи, базирани на дигитални решения.

 

Автор: Таня Колева

Магистър по Английска филология

Литература:

 1. 1.Терзиева, В. Кадемова-Кацарова, П. Съвременни ИКТ базирани методи за обучение, VІ-та Национална конференция. Образованието в информационното общество
 2. Manyika,J., Chui,M., Bughin,J., Richard,D. https://www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-technologies(14.04.18)
 3. 3.Куков, В. (1998). Наличните знания в контекста на образованието и обучението, Варна, Албатрос
 4. 4.Маринов. Р. Проблеми на постмодерността. том (3), брой (2) ,,.ни технологии и предизвикателства” НБУ, Достъпно на: PMPjournal@swu.bg (14.04.18)
 5. Монова, М., Шурелова, Я. (2011). AVATAR– един курс за преподаване чрез виртуалния свят”, сп. Образование и технологии.
 6. 5.Chang, G., Morreale, P., & Medicherla, P. (2010). Applications of augmented reality systems in education. In D. Gibson & B. Dodge (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International Conference 2010, 1380-1385. Chesapeake, VA: AACE.
 7. 6.Experiential Learning as the Science of Learning and Development, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall, 1984.

Споделете: