Врати, прозорци и фасади на българските сгради с поглед към 2018 г.

Основните изисквания към прозорците, външните врати и фасадите съгласно европейските стандарти и приложението им у нас
инж. Димитър Иванов - управител на "Чех-Пласт" ООД
инж. Димитър Иванов – управител на „Чех-Пласт“ ООД

Темата за повишаването на енергийната ефективност на сградите е една от най-обсъжданите в последните месеци както сред собствениците на жилища, така и за компаниите в строителния сектор в България.

Националната програма за саниране е вече в ход и голяма част от фирмите се ориентират към предлагането на технологични решения, които да се приложат в реновирането на сградния фонд в страната.

Техническото изпълнение на националната програма е една от основните задачи и на правителството, и на фирмите. Това беше и водещата тема във форума „Да събудим строителството“, който се проведе на 26 март в рамките на изложението Българска строителна седмица.

По време на форума инж. Димитър Иванов, управител на „Чех-Пласт“ ООД в качеството си на Председател на УС на Сдружение “Български врати, прозорци и фасади” представи презентация на тема „Врати, прозорци и фасади с поглед към 2018“.

В изложението той посочи основните изисквания към прозорците, външните врати и фасадите произтичащи от европейските стандарти БДС EN 14351-1 и БДС EN 13830, както и от националните приложения към тях, Регламент ЕС 305/2011, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Особено внимание обърна внимание на Директива 2010/31/ЕО за енергийните характеристики на сградите, съгласно която всяка държава трябва да предприеме мерки – на първо време в новите сгради, за изграждане на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Сроковете за въвеждане на тези изисквания са както следва:

 • след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия;
 • до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Представяме ви основните моменти от презентацията:

Нормативни изисквания:

Основните изисквания към прозорците, външните врати и фасадите произтичат от:

 • Хармонизираните европейски стандарти БДС EN 14351-1 и БДС EN 13830, както и националните приложения към тези европейски стандарти.
 • Европейското и българското законодателство:

– Регламент ЕС 305/2011

– Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

– Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

Съгласно изброените документи, в общия случай всички прозорци, външни врати и фасади трябва да са придружени от:

 • Декларация за експлоатационни показатели
 • СЕ маркировка
 • Информация за съществените характеристики – като тук е важно да се отбележи, че следва да се има предвид спазването на определените прагови нива, класове, стойности.

Задължителни характеристики:

 1. коефициент на топлопреминаване на сглобения образец (Uw) в W/m2K;
 2. коефициент на топлопреминаване на остъкляването (Ug) в W/m2K;
 3. коефициент на топлопреминаване на рамката (Uf) в W/m2K;
 4. коефициент на енергопреминаване на остъкляването(g);
 5. радиационни характеристики – степен на светлопропускливост и спектрална характеристика;
 6. въздухопропускливост на образеца;
 7. водонепропускливост;
 8. защита от шум.

Прагови стойности според действащото законодателство:

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради

Въздухопропускливостта и водонепропускливостта на прозорци и врати трябва да удовлетворяват най-малко:

 1. (изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) изискванията за клас 1 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 150 Ра, или
 2. (изм., ДВ, бр. 85 от 2009 г.) изискванията за клас 2 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 300 Ра, или
 3. изискванията за клас 3 за въздухопропускливост съгласно БДС EN 12207 и за водонепропускливост съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 600 Ра.

(2) Изискванията по ал. 1, т. 1 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско застрояване, както и за външни врати на първия или втория етаж в сгради.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с ниско и средно застрояване, както и за външни врати на третия или четвъртия етаж в сгради.

(4) Изискванията по ал. 1, т. 3 се прилагат за прозорци и балконски врати в сгради с високо застрояване, както и за външни врати на петия или по-висок етаж в сгради.

Ново строителство, обновяване на сградният фонд и сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия:

Съгласно Директива 2010/31/ЕО за енергийните характеристики на сградите всяка държава трябва да предприеме мерки, на първо време в новите сгради, за изграждане на сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Сроковете за въвеждане на тези изисквания са както следва:
● след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия;
● до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Сградните компоненти, които съставляват част от външните ограждащи елементи на сградата и които оказват съществено въздействие върху енергийните характеристики на тези елементи (например рамки на прозорци), също трябва да отговарят на минималните изисквания по
отношение на енергийните характеристики, когато биват подменяни или модернизирани, с цел постигане на равнища на оптимални разходи.

Средни периоди на откупуване за най-често препоръчвани енергоспестяващи мерки (ЕСМ)

Отделните енергоспестяващи мерки в сгради оказват различно влияние върху икономията на енергия

Нови прагови стойности:

Нови прагови стойности

Топлинни характеристики съгласно БДС EN ISO 10077-1

…………………………………………………………………………

Още за Сдружение Български врати, прозорци и фасади ТУК!

Повече информация за продуктите и услугите на „Чех-Пласт“ ООДТУК!

 

 

Споделете: